A.) COMUNA FUNDENI , cu sediul în comuna Fundeni , strada Trandafirilor, nr. 25 , județul Călărași, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022 și art.IV alin.(2) lit.b) din O.UG. nr.34/2023.

 1. Nivelul postului*: funcție de execuţie
 2. Denumirea postului: Consilier I, post vacant, pe perioadă determinată , Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri europene
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
 4. Scopul principal al postului:
 5. Numărul de posturi: 1

 B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022: 

 1.  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Fundeni din strada Trandafirilor, nr. 25, comuna Fundeni, județul Călărași, compartimentul resurse umane, tel. 0242516306 , persoana de contact: Tudorie Ileana , email: primariafundenicl@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1.  are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2.  cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3.  are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5.  îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6.  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7.  nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8.  nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: superioare , atestate cu diplomă de licență în domeniul juridic sau administrație publică
 2. Perfecționări (specializări): curs implementare fonduri europene
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nivel avansat
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: atenție distributivă, disciplină, îndemânare, capacitate de a lua decizii rapid, buna gestionare a timpului.
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):

-curs implementare proiecte pe fonduri europene

– experiență în derularea contractelor de finantare

-permis conducere categoria B.

 

 1. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..
 2. Vechime: 1-3 ani

 

* Funcție de execuție sau de conducere.

** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.

**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.

***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

 

D.) Bibliografie şi tematică:

 • Constituția României – republicată;
 • Titlul I – Principii generale,
 • Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,
 • Titlul III – Autoritățile publice.

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

 • Titlul III al Părţii a VI a şi Partea VII;

– Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Principii și definiții,
 • CAPITOLUL II – Dispoziții speciale.

– Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Dispoziții generale,
 • CAPITOLUL II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii,
 • CAPITOLUL III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare,
 • CAPITOLUL IV – Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei,
 • CAPITOLUL VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.

– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

 • TITLUL II – Contractul individual de muncă,
 • TITLUL III – Timpul de muncă și de odihnă.

– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor.

– O.U.G. nr. 66/29.06.2011 privind prevenirea constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora  – integral;

– HG. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora – integral;

– OUG nr. 133 /2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune , Fondul social european Plus , Fondul pentru o tranziție justă – integral;

– HG nr.829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 133 /2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027, alocate României din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de coeziune , Fondul social european Plus , Fondul pentru o tranziție justă – integral.

 

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.10.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 30.10.2023, ora 14.00 , la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 03.11.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 03.11.2023, ora 16.00
 • proba interviu în data de 03.11.2023 , ora 15.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 06.11.2023, ora 15.00
 • afişarea rezultatelor finale: 09.11.2023

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 11.2023, ora 16.00, pentru proba scrisa, respectiv pana la data de 07.11.2023, ora 15.00 pentru proba interviu,  la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 08.11.2023, la sediul instituţiei.

 

                  PRIMAR                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

  CĂRTUȘANU GHEORGHIȚĂ                                       Burlacu Lucica Lenuța