Descarcare cereri, formulare, anexe – Urbanism

Nr. proiect: 970 /2010 Titlu proiect: Plan Urbanistic General Beneficiar : Primăria com. Fundeni

MEMORIU GENERAL

 1. INTRODUCERE

Planul Urbanistic General îşi propune închegarea unei documentaţii complete ce stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă de 10 ani pentru comuna Fundeni, lucrarea întocmindu-se pe o analiză multicriterială a situaţiei existente, implicând o activitate pluridisciplinară atât din partea administraţiei locale cât şi a proiectantului.

Planul Urbanistic General, cuprinde strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism necesare a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor, devenind instrument de valoare tehnică şi juridică legală în administraţiei locale, legate de gestiunea şi dezvoltarea urbanistică a zonei, determinant fiind rolul său în eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire conform cu prevederile acestuia şi ale Legii nr.50/1991.

Comuna Fundeni se află în partea de nord-vest a judeţului Călăraşi, la o distanţă de numai 21 de km faţă de Bucureşti, de o parte şi cealaltă a acumulării Fundeni II.

Comuna are în componenţă satul Fundeni rezultat din contopirea satelor Fundeni şi Frunzăneşti care este şi reşedinţă de comună.

Comuna Fundeni în zona veche are un plan de sistematizare bazat pe o dezvoltare spontană, iar în zonele noi sau cele propuse pentru extindere un plan de sistematizare în sistem rectangular.

Planul Urbanistic General îşi propune spre rezolvare următoarele obiective

principale:

 • stabilirea precisă a intravilanului existent, zonificarea funcţională a acestuia şi determinarea relaţiilor dintre zone, cât şi direcţiile de dezvoltare viitoare a comunei;
 • asigurarea de amplasamente noi de utilitate publică şi posibilitatea de realizare a

acestora în condiţiile respectării dreptului de proprietate.

1.1. Date de recunoaştere a P.U.G.

 • Denumirea lucrării: Plan Urbanistic General – com. Fundeni
 • Beneficiar: Primăria comunei Fundeni
 • Proiectant general:C.’TROIECT CONSTRUCT” S.R.L.
 • Data elaborării: iunie 2010.
 • Obiectul P.U.G.
 • Solicitări ale temei program

Aprofundarea şi rezolvarea complexă a problemelor funcţionale ce fac obiectul lucrării de fată.

5

/V

In concordanţă cu noua politică de dezvoltare urbanistică, se impun spre rezolvare următoarele obiective principale:

 • renovarea şi modernizarea fondului construit existent, integrarea şi armonizarea cu construcţii noi;
 • asigurarea amplasamentelor, funcţie de condiţiile sitului, pentru noi construcţii şi amenajări de utilitate publică;
 • realizarea de noi accese carosabile, corespunzătoare zonelor funcţionale propuse;
 • completarea sau refacerea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de consiliul local

/V

In urma analizei situaţiei actuale şi a perspectivelor de dezvoltare a comunei, consiliul local prevede deocamdată doar extinderea intravilanului pentru construcţia de locuinţe şi realizarea circulaţiilor necesare.

 • Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare

Ultimul P.U.G. a fost realizat în 1999 de către S.C.”General Proiect”S.A., dată la care nu au fost reactualizate prin ridicări topo limitele intravilanului.

De asemenea nu s-au făcut verificări amănunţite în teren, astfel încât parte din zonele funcţionale şi dotări menţionate în lucrare nu erau conforme cu realitatea.

Se impune stabilirea corectă a intravilanului existent, şi propunerea de extindere a acestuia pe zone funcţionale.

 • Surse documentare
 • Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUG
 • PUG elaborat de S.C. “General Proiect” S.A. în 1992 şi cel elaborat în 1999; Analiza multicriterială la nivelul comunei a vizat următoarele categorii de probleme:

zonificarea funcţională a teritoriului intravilan în limita administrativă a localitătii;

5           ”

 • evoluţia istorică, economico-socială şi arhitectural-urbanistică a localităţii, pe baza informaţiilor culese din teritoriu şi din P.U.G.-urile realizate anterior de către S.C.”General Proiect”S.A. Călăraşi;
 • categoriile de intervenţie în zonă şi posibilităţi de realizare;
 • caracteristicile fondului construit existent, ierarhizarea funcţională, vechimea clădirilor, valoarea lor istorică, arhitecturală sau ambientală, stabilirea celor cu valoare de patrimoniu acolo unde este cazul, repartiţia în teritoriu;
 • calitatea mediului ambiental, reabilitarea, protecţia şi conservarea sa;
 • caracteristicile geotehnice şi hidrografice şi hidrografice ale zonei;
 • organizarea circulaţiei;

Concomitent cu elaborarea PUG a fost făcută documentare la faţa locului, precum şi consultarea reprezentanţilor Consiliului local, cu privire la opţiunile şi necesităţile populaţiei.

 • Studii de fundamentare întocmite concomitent cu PUG (după caz)

Au fost întocmite studii de fundamentare pentru iluminat stradal, telefonie, extindere alimentare cu apă, concomitent cu elaborarea PUG.

 • Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau

locale

De la Comisia judeţeană de statistică au fost preluate date cu privire la numărul populaţiei, evoluţia în timp a acestuia, structura pe grupe de vârstă, ocupaţia.

 • Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţilor

In momentul de faţă nu există la nivelul localităţii proiecte de investiţii realizate în vederea dezvoltării localitătii.

 • Suportul topografic al PUG

Baza topografică pentru PUG constând din zboruri la sc. 1:5.000, ridicări sc. 1:10.000 puse la dispoziţie de către OCAOTA Călăraşi şi ridicări executate în sistem naţional cu bomări şi pichetări pentru intravilan existent şi propus, de către personal atestat.

Aducerea la zi a planurilor a fost făcută prin cercetare pe teren.

 1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
  • Evoluţie
 • Date privind evoluţia în timp a unităţii teritorial administrative ce face obiectul

PUG

Comuna Fundeni are componenţă satul Fundeni, sat reşedinţă de comună, comuna necunoscând o dezvoltare economică deosebită în perioada comunistă.

/V

In anii următori colectivizării, populaţia muncea în general în C.A.P.-uri, mare parte a populaţiei devine navetistă către unităţile industriale din Bucureşti, munca aceasta fiind mai bine plătită şi asigurând o pensie mai mare decât cea de CAP.

Astfel peste 50% din populaţia aptă de muncă era angajată la unităţi industriale ca Granitul, Danubiana, Policolor, Fabrica de medicamente etc.

Ca şi în alte localităţi, dezvoltarea agriculturii şi zootehniei pe baze nesănătoase, a implicat investiţii mari concretizate în construcţia a numeroase grajduri, magazii, sedii CAP, silozuri etc., în schimbul unor producţii mici, ineficiente şi a unor rapoarte de producţie ce nu reflectau realitatea.

Finele anilor ‘80 şi începutul anilor ‘90, a adus cu ei nu numai desfiinţarea CAP- urilor ca formă de organizare a muncii colective aşa

cum a fost gândită de conducerea de atunci, dar şi distrugerea fizică a acestora de către populaţia ajunsă în ultimii ani ai comunismului la capătul răbdării, populaţie care în cea mai mare parte încerca să recupereze echivalentul bunurilor ce le fuseseră confiscate la înfiinţarea CAP-urilor.

 • Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială a localităţilor

Din analiza situaţiei existente a satului Fundeni se constată că structura acestuia este caracterizată într-o tramă stradală neorganizată şi nemodernizată, starea dotărilor fiind nesatisfacătoare, majoritatea amplasate în clădiri necorespunzătoare.

Până în anul 1990 localitatea s-a dezvoltat (dacă se poate spune acest lucru) din punct de vedere urbanistic pe baza unor schiţe şi detalii de sistematizare în cadrul cărora nu s-a reuşit echilibrarea între politica dictatorială (demolări masive, concentrarea populaţiei în locuinţe colective, restrângerea perimetrului construibil, etc.) şi cursul firesc de dezvoltare urbanistică impus de necesităţile reale ale populaţiei circumscris unui cadru general de dezvoltare.

Astfel, aspectul general al localităţii într-o parcurgere integrală era de contrast între diferite zone, o imagine în general neplăcută oferită de locuinţe degradate datorită faptului că nu s-au acordat autorizaţii pentru construcţii noi, modernizarea locuinţelor în general fiind stopată de ameninţarea permanentă cu demolarea.

Vetrele satelor unificate, componente ale comunei (Fundeni şi Frunzăneşti) sunt dezvoltate de o parte şi de alta a şoselei judeţene D.J.100 Fundeni – Brăneşti. Comuna se află atât sub influenţa municipiului Bucureşti şi foarte puţin a oreşului Budeşti, deplasările pentru muncă în unităţile industriale ale celor două oraşe cuprinzând încă aproape 100 de persoane din populaţia activă a comunei Fundeni.

 • Evoluţia localităţii după 1990

După 1990, după desfiinţarea CAP-urilor atât ca formă de organizare a muncii în agricultură cât şi fizic, prin demolarea aproape în totalitate a clădirilor aparţinând acestora (sedii şi anexe ale acestora, grajduri, magazii, etc.), au fost înfiinţate la nivelul comunei, pe baza legilor economiei de piaţă câteva asociaţii agricole, care îşi au sediile şi îşi desfăşoară activitatea în puţinele clădiri rămase.

De asemenea s-au înfiinţat pe teritoriul comunei numeroase societăţi comerciale având obiecte de activitate destul de diverse, dar cu predilecţie comerţul.

/V

In concluzie, majoritatea populaţiei navetiste ocupată în unităţile industriale devenite în timp falimentare, s-a reorientat spre munca în agricultură devenită rentabilă odată cu retrocedarea pământurilor foştilor proprietari, sau spre deschiderea de mici afaceri.

Construirea de noi locuinţe cât şi repararea sau demolarea celor vechi sunt susţinute prin lege, fapt ce a permis construirea a numeroase imobile şi prin aceasta schimbarea în mare parte a imaginii localităţii. Astfel, pe lângă locuinţe s-au construit şi câteva spaţii comerciale şi de prestări servicii.

Alte investiţii nu au fost făcute la nivelul comunei, lucrările de construire limitându- se la reparaţii curente de întreţinere, atât la nivelul fondului construit existent cât şi la nivelul infrastructurii (drumuri judeţene şi comunale).

Investiţiile destinate îmbunătăţirilor funciare, cum ar fi sistemele de irigaţii au fost distruse în proporţie de peste 90%, refacerea acestora necesitând cheltuieli foarte mari, lipsa banilor însă, îndepărtând foarte mult în timp această realizare.

 • Elemente ale cadrului natural
 • Caracteristicile reliefului

Localitatea este amplasată la S-E de municipiul Bucureşti, accesul facându-se pe calea ferată Bucureşti – Olteniţa sau pe drumul judeţean DJ301 Pantelimon – Cernica – Fundeni, cota absolută la care se situează localitatea fiind de 50-60m.

Zona Fundeni face parte din Câmpia Română, aparţinând în întregime reliefului de câmpie.

 • Reţeaua hidrografică

A

In partea de vest a teritoriului administrativ se află lacul Fundeni, acesta separând localitatea în două.

 • Clima

Clima comunei este de tip continental şi silvostepă, vânturile dominante fiind Crivăţul, precum şi Austrul al cărui efect este mai puţin resimţit.

 • Caracteristicile geotehnice

Zona Fundeni se află la contactul a două subzone geomorfologice şi anume: Câmpia

A

Colentinei şi Câmpia Mostiştei. In această zonă până la adâncimea de 160m au fost puse în evidenţă acvifere cantonate în “pietrişurile de Colentina”, nisipurile de Mostiştea” şi “stratele de Frăteşti”.

Adâncimea de îngheţ este de -0,80 faţă de CTN, conform STAS 6054/88, terenul încadrându-se în categoria a Il-a.

Conform Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor PI00/92, localitatea Fundeni este situată în zona seismică de calcul D caracterizată prin coeficientul seismic Ks=0,16 şi perioada de colţ Tc=l,5sec.

 • Riscuri naturale

La nivelul localităţii nu sunt evidenţiate zone cu riscuri naturale.

 • Relaţii în teritoriu

9

A

In urma analizării Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional şi a celui Judeţean se constată că nu există relaţii ce au implicaţii majore directe în modul de amenajare a teritoriului şi dezvoltare a localităţii.

 • Activităti economice

Activităţile economice de bază sunt cele agricole şi mai puţin cele industriale şi comerciale.

 • Populaţia. Elemente demografice şi sociale
 • Număr de locuitori (populaţie stabilă), de dată recentă

La 01.07.1998, conform datelor preluate de la Oficiul judeţean de statistică, numărul populaţiei comunei se ridica la 5239 de locuitori şi 1553 de gospodării.

 • Evoluţia populaţiei (anii de referinţă vor fi cei ai recensămintelor populaţiei)

Faţă de numărul populaţiei din comună stabilit la ultimul recensământ, la 01.07.1992, de 5481 locuitori, evoluţia populaţiei a fost următoarea, la data de 01.07. pentru fiecare an:

 • 1993 – 5243 locuitori;
 • 1994 – 5228 locuitori;
 • 1995 – 5176 locuitori;
 • 1996 – 5183 locuitori;
 • 1997 – 5216 locuitori;
 • 1998 – 5239 locuitori.
 • Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă

Conform informaţiilor preluate de la Oficiul de statistică, structura pe grupe de vârstă a populaţiei la data ultimului recensământ, era următoarea:

 • între 0 şi 4 ani – 397 locuitori
 • între 5 şi 9 ani – 414 locuitori
 • între 10 şi 14 ani – 474 locuitori
 • între 15 şi 19 ani – 511 locuitori
 • între 20 şi 24 ani – 594 locuitori
 • între 25 şi 29 ani – 271 locuitori
 • între 30 şi 34 ani – 286 locuitori
 • între 35 şi 39 ani – 364 locuitori
 • între 40 şi 44 ani – 334 locuitori
 • între 45 şi 49 ani – 265 locuitori
 • între 50 şi 54 ani – 328 locuitori
 • 361 locuitori
 • 342 locuitori
 • 287 locuitori
 • 121 locuitori
 • 222 locuitori

Se preconizează pentru 2004 o populaţie de 6262 locuitori şi un număr de 1894 de gospodării.

 • Resursele de muncă şi populaţia ocupată

A

In anul 1997, în comuna Fundeni, exista un număr de 252 salariaţi care îşi desfăşurau activitatea în cadrul comunei, repartizaţi pe ramuri de activitate după cum urmează:

-agricultură                                                  149 pers.;

 • industrie 6 ;
 • comerţ şi prestări servicii 11 ;
 • transport şi comunicaţii 14 ;
 • activităţi financiar-bancare şi asigurări 0 ;
 • administraţie publică şi asistenţă socială 10 ;
 • învăţământ 39 ;

-sănătate                                                     15 pers.;

 • alte ramuri 2 pers.
 • Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă

Din analiza celor prezentate mai sus, rezultă că populaţia comunei este îmbătrânită, mulţi dintre aceştia fiind pensionari CAP, iar populaţia aptă de muncă cu puţine perspective de a fi angajată.

Astfel, se constată că majoritatea populaţiei aptă de muncă, trăieşte din agricultură, muncind terenurile dobândite în urma reconstituirii dreptului de proprietate.

Se remarcă faptul că, numărul populaţiei la nivelul comunei scade an de an, ceea ce conduce şi la scăderea resurselor de forţă de muncă chiar şi în agricultură, locul cu cea mai mare resursă de muncă.

 • Circulaţia

/V

In momentul actual, transportul în comun este rezolvat la nivelul numărului mijloacelor de transport (atât de stat cât şi particulare), dar nu şi din punct de vedere al calitătii acestora.

5

Autostrada A2 Bucureşti – Constanţa străbate teritoriul administrativ al comunei Fundeni pe o lungime de 1400 m.

De asemenea, Dj 301 şi DjlOO care asigură legăturile între comună şi localităţile învecinate sunt suficiente, dar degradate, ceea ce îngreunează foarte mult circulaţia rutieră, aceste trasee necesitând urgent lucrări de reparaţii şi modernizare.

Dj301 are o lăţime de 7,00m, câte 3,50m pentru fiecare sens de circulaţie şi este asfaltat, iar DjlOO este betonat parţial pe raza intravilanului localităţii, apoi pietruit. Acesta are de asemenea 2 sensuri de circulaţie, câte 3,5Om pentru fiecare dintre ele.

/V

In conformitate cu Ordonanţa nr.43/08.1997 Anexa nr.l, în zona de protecţie a drumurilor judeţene, adică 20,00m de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei acestuia, nu se vor elibera autorizaţii de construire pentru construcţii definitive.

/V

In ceea ce priveşte amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localitate, se va respecta Ordinul nr.47 din 27.01.1998, “Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale”.

Reţelele stradale din interiorul localităţi sunt de asemenea suficiente ca număr, dar multe dintre ele necesită lucrări de nivelare şi pietruire.

 • Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

f •>

Intravilanul existent este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului local (la localităţile unde există), sau cel prevăzut de Legea fondului funciar, la 01.01.1990 (în situaţia când nu s-a aprobat alt intravilan).

Intravilanul existent se materializează în PUG prin corelarea limitelor şi suprafeţelor aflate în evidenţa Oficiului judeţean de organizare a teritoriului agricol, cu cele aflate în evidenta Consiliului local.

s

Componenţa intravilanului existent:

 • localitatea de reşedinţă sat. Fundeni, S.C. “Minerva”S.A., zonă locuinţe spre Plătăreşti, zonă locuinţe “Păroaia” şi fermă IAS.

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ (existent)

TERITORIU ADMINISTR. AL UNITĂŢII DE BAZĂ CATEGORII DE FOLOSINŢĂ
AGRICOL NEAGRICOL TOTAL
PĂDURI APE DRUMURI CURŢI

CONSTR.

NEPROD.
EXTRAVI

LAN

5401,79 277,000 329,000 76,11 232,51 22,00 6338,41
INTRA VI LAN 364,21 0,00 0,00 85,89 74,49 0,00 524,59
TOTAL 5766,00 277,000 329,000 162,00 307,00 22,00 6863,00
% DIN TOTAL 78,79% 5,26% 11,87% 1,50% 1,57% 1,01% 100%
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent

ZONE

FUNCŢIONALE

SUPRAFAŢA (ha)
Localitate

Fundeni

Trupuri izolate TOTAL Procent % din total intravila n
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTA RE 334,11 334,11 50,74
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 79,37 79,37 12,05
UNITĂŢI

AGROZOOTEHNI

CE

43,60 43,60 6,62
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE 61,08 61,08 9,28
INTERES PUBLIC
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT din care:

•      rutier

•      feroviar

•      aerian

•      naval

84,84

6,31

84,84

6,31

12,88

0,96

SPAŢII VERZI, SPORT AGREMENT, PROTECTIE 23,65 23,65 3,59
CONSTRUCŢII

TEHNICO

EDILITARE

7,54 7,54 1,14
GOSPODĂRIE

COMUNALĂ,

CIMITIRE

4,33 4,33 0,66
DESTINAŢIE

SPECIALĂ

TERENURI

LIBERE

13,70 13,70 2,08
APE
PĂDURI
TERENURI

NEPRODUCTIVE

TOTAL

INTRAVILAN

EXISTENT

658,53 100,0
 • Zone cu riscuri naturale

La nivelul comunei nu se fac remarcate zone cu riscuri naturale, cum ar fi zone supuse periodic inundării sau alunecărilor de teren.

Această concluzie a fost trasă în urma cercetărilor de teren, a studiilor geotehnice efectuate, privind construibilitatea terenurilor şi a informaţiilor primite de la localnici privind evoluţia fenomenelor, ritmicitatea şi amploarea lor.

 • Echiparea edilitară
 • Gospodărirea apelor

Sursele de apă – pânza de apă de adâncime, aprox.65,00m pentru reţeaua publică;

 • pânza de apă freatică de suprafaţă pentru fântâni individuale;

în prezent aceste surse nu satisfac decât parţial necesităţile populaţiei, activităţile economice şi irigatul.

 • Alimentarea cu apă

Apa potabilă pentru populaţie este asigurată de un puţ forat, un rezervor metalic de înălţime cu o capacitate de 80,00mc şi o reţea de distribuţie de aproximativ 3.000m lungime cu configuraţie arborescentă.

Debitul acestor cişmele este de aproximativ 0,6 l/s, în spatele fiecăreia dintre ele aflându-se câte un rezervor tampon din beton armat, cu capacităţi cuprinse între 1 şi 2mc. Nu există staţii de tratare, calitatea sursei de apă fiind dată de filtrarea ei naturală. Această rezolvare a alimentării cu apă datează de peste 50 de ani, ea nereuşind să satisfacă în parametri optimi cerinţele populaţiei, nivelul de rezolvare a utilităţilor impus de stadiul actual de dezvoltare a societăţii.

 • Canalizare

La nivelul localitătii nu există o reţea de canalizare, restitutia facându-se direct în

5                                                                                                                             î                                                                                                                          ~                                                        9

natură, pe terenurile agricole pentru apele nepoluate, sau prin preluare din bazine vidanjabile şi deversare în reţeaua de canalizare a oraşului Bucureşti pentru cele cu un grad de poluare mai ridicat.

 • Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a comunei se realizează printr-un număr de 12 posturi trafo, cu capacităţi cuprinse între 100 şi 250KVA:

PTA 2838 – 250 KVA – sat +I.A.S. Fundeni

PTA2802 – 160 KVA-moară

PTA 2831 – 250 KVA – zootehnie

PTA 2833 – 250 KVA – asociaţie agricolă

PTA 2830 – 250 KVA – Agromec

PTA 2834 – 250 KVA – fermă berbecuţi

PTA 2836 – 160 KVA-sat

PTA 2829 – 250 KVA – sat

PTA 2837 – 250 KVA – sat

PTA 2835 – 250 KVA-sat

PTA 2927 – 100 KVA-sat

PTA 2830 – 100 KVA – S.C. Minerva S.A.

 • Telefonie

A.

In comună există o singură centrală telefonică manuală, în conformitate cu planşa 2

 • Situaţie existentă.

Numărul abonaţilor telefonici nu depăşeşte cifra de 150.

Se impune realizarea unei centrale care să asigure posibilitatea comunicării permanente desfiinţarea comunicării prin comandă şi construirea unui sediu nou.

 • Gospodărie comunală

 

In momentul de faţă, deşeurile menajere nu sunt depozitate în locuri special amenajate, ci aproximativ haotic la marginile satului, acestea însă neavând nici un fel amenajări specifice unui astfel de obiectiv.

Se constată deci că nu sunt respectate normele sanitare de amplasare a acestora, netinându-se cont de distantele minime normate fată de localitate, direcţia vânturilor

J                                                                                                                                                                                                    5                                                                                                                                                                                     J                                                                                                                   ”                                                 J

dominante şi modul de realizare a acestora.

 • Probleme de mediu

Situatia existentă

 • Cadrul natural

Relieful comunei este în întregime cel de câmpie, cu o uşoară ricicare de aproximativ 20-3Om spre zona de vest.

Clima comunei este de tip continental şi silvostepă, vânturile dominante fiind Crivăţul şi Austrul al cărui efect este totuşi mai puţin resimţit.

Din punct de vedere seismic comuna Fundeni se înscrie în aria de intensitate macroseismică de gradul 7.

A,

In ceea ce priveşte existenţa pe teritoriul administrativ al localităţii al cursurilor şi oglinzilor de apă, putem menţiona Lacul Fundeni ce face parte dintr-o salbă de lacuri ce se întinde până dincolo de Bucureşti.

La nivelul teritoriului administrativ al comunei există câteva păduri, cum ar fi Băleanca, Butucoasa şi Lilieci, neexistând parcuri sau grădini, plantările de arbori sau apariţia spontană a acestora fiind însă bine reprezentate la nivelul comunei.

 • Resurse naturale ale solului şi subsolului, mod de exploatare, valorificare raţională

Din studiile efectuate până în prezent, nu rezultă existenţa unor resurse naturale la nivelul solului sau subsolului.

 • Riscuri naturale

Luând în considerare frecvenţa şi tipul calamităţilor naturale care au avut loc de la începutul secolului, se poate trage concluzia că riscurile naturale au o frecvenţă redusă, cum ar fi cutremure sau unele alunecări sau prăbuşiri de teren. Nu au fost semnalate căderi de roci, inundaţii şi fenomene meteorologice periculoase, emisii radioactive naturale, etc.

 • Monumente ale naturii şi istorice

/V

In intravilanul comunei există câteva clădiri cu valoare de patrimoniu, fiind încadrate într-o zonă de protecţie, conform planşei de Reglementări.

MONUMENTE DE ARHITECTURĂ

 • – Biserica Sf. Apostol Andrei
 • – casele boierilor Dudescu
 • – Biserica Sf Ioan Botezătorul
 • – Biserica Adormirea Maicii Domnului

MONUMENTE MEMORIALE

 • – Monumentul eroilor din războiul 1816-1918
 • – Monumentul eroilor din al doilea război mondial
 • – Monumentul eroilor din comuna Fundeni
 • – Monumentul funerar al familiei Gherasi
 • – Cruce de marmură sec. Al XIX – lea SITURI ARHEOLOGICE
 • – Aşezarea culturii Tei de la Fundeni
 • – Aşezarea geto-dacică de la Fundeni
 • – Siliştea medievală de la Fundeni
 • Obiective industriale şi zone periculoase

Obiectivele industriale prezente la ora actuală pe teritoriul localităţii Fundeni, nu prezintă nici un pericol în ceea ce priveşte poluarea mediului, acestea aparţinând industriei nenocive – vezi planşa 2 Situaţie existentă – Disfuncţionalităţi.

 • Reţeaua principală de căi de comunicaţie Singurele reţele de comunicaţie existente în acest moment la nivelul localităţii, sunt calea ferată Bucureşti-Olteniţa şi reţeaua rutieră.

Calea ferată străbate teritoriul administrativ al comunei Fundeni pe tronsonul cuprins între km 26+700 şi km 34+570 intravilanul fiind amplasat între km 31+900 şă km 33+863.

Reţeaua rutieră este formată din:

5

 • autostrada A2 Bucureşti – Constanţa pe tronsonul cuprins între km 14+170 şi 17+110. intravilanurile fiind amplasate între km 14+170 – 16+880 dreapta şi km 15+040 – 15+900 stânga.
 • drumul judeţean Dj 301, asfaltat, cu două benzi de circulaţie;
 • drumul comunal Dj 100, pietruit, parţial betonat pe raza intravilanului, cu două

benzi de circulaţie;

î ~

 • drumuri din pământ sau pietruite în interiorul şi exteriorul intravilanului, cu lăţimi variabile (una sau două benzi de circulaţie).

Nu există căi de comunicaţie aeriene sau navale.

 • Depozite de deşeuri menajere şi industriale

Deşeurile menajere nu sunt depozitate în locuri special amenajate, ci aproximativ haotic la marginea satului, acestea însă neavând nici un fel amenajări specifice unui astfel de obiectiv.

Se constată, deci, că nu sunt respectate normele sanitare de amplasare a acestora, netinându-se cont de distantele minime normate fată de localitate, direcţia vânturilor

5                                                                                                                                                                                                  5                                                                                                                                                                                     5                                                                                                                   ”                                                5

dominante şi modul de realizare a acestora.

Având în vedere că la nivelul localitătii nu există deocamdată unităti industriale din

9                                                                                                                                                                                                                          9

a căror activitate să rezulte deşeuri care să pună în pericol mediul înconjurător, nu sunt necesare amenajări speciale pentru acestea, ele putând fi depozitate împreună cu cele menajere.

Disfuncţionalităţi – priorităţi (mediu)

 • Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe

Din acest punct de vedere se constată că, după 1990 dezvoltarea localităţii a fost într-un continuu regres, multe unităţi agricole şi industriale fiind desfiinţate şi chiar demolate. Tot odată, a avut loc o uşoară descreştere a numărului populaţiei, ceea ce a condus la stagnarea construcţiei de locuinţe şi implicit a dezvoltării acestui tip de zonă funcţională.

Astfel, în intravilanul localităţii apar multe suprafeţe de teren care au în prezent destinaţia de teren agricol, dar care ţinând cont de posibilităţile de dezvoltare ale comunei, prin prezenta lucrare au fost destinate în mare parte construcţiei de noi locuinţe sau dezvoltării de unităţi industriale şi agricole.

 • Identificarea surselor de poluare, din care a celor cu pericol major pentru populaţie, vegetaţie şi animale

La această oră singurele şi cele mai importante surse de poluare, sunt aşa zisele gropi de gunoi, atât datorită lipsei totale a lucrărilor de amenajare cât şi prin proasta lor amplasare.

 • Priorităti în interventie

Priorităţile în intervenţie constau în demararea amenajării platformelor ecologice pentru depozitarea gunoaielor în cele două zone

propuse prin planşa de Reglementări şi în curăţarea tuturor locurilor de depozitare a gunoaielor existente în prezent.

Platformele se vor executa modulat şi etapizat, astfel încât să satisfacă necesităţile pentru perioadele imediat următoare.

 • Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)

Disfuncţionalităţile întâlnite sunt următoarele:

 • dezechilibre în dezvoltarea economică – desfiinţarea după 1990 a unui număr mare de unităţi economice de stat, ceea ce a condus la o scădere drastică a locurilor de muncă şi retragerea acestui segment de populaţie către munca în agricultură, o dată cu reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor;
 • probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forţei de muncă existente, structura necorespunzătoare a locurilor de muncă, faţă de resursele şi nevoile localităţii;
 • disfuncţionalităţi generate de ineficienţa sau absenţa unor instituţii publice – se propune construirea unui dispensar policlinic uman şi a unui sediu nou de primărie pe aceleaşi amplasamente, sau modernizarea şi extinderea celor existente;
 • aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi a transportului în comun – drumurile judeţene Dj301 vor trebui reparate şi modernizate (se vor executa lucrări de asfaltare şi marcare);
 • aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localităţii în raport cu necesităţile populaţiei – se propune dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă şi modernizarea şi extinderea reţelei electrice în zonele cu funcţiuni noi propuse prin planşa de Reglementări.
  • Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

 

In urma întâlnirilor şi discuţiilor purtate cu populaţia, aceasta şi-a manifestat susţinerea pentru dezvoltarea activităţilor cu caracter agro-zootehnic şi a celor industriale nepoluante.

Totuşi se ţine seama de faptul că în momentul de faţă există destul de puţine posibilităţi de apariţie a unor investitori puternici, care să schimbe direcţia de dezvoltare dinspre agricultură spre industrie.

Totodată prin politica guvernului nu este încurajată munca în agricultură, de cele mai multe ori veniturile realizate din această

activitate fiind ridicole. Se constată astfel, o îmbătrânire a populaţiei, tineretul optând în general pentru încercarea unei şanse în capitală.

/V

In ideea în care vor apare investitori, prin PUG au fost prevăzute suprafeţe de teren pentru construcţii noi, iar în cazul unor investiţii mai mari existând posibilitatea extinderii intravilanului comunei.

 1. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
  • Studii de fundamentare

Până în prezent, nu au fost realizate la nivelul comunei studii de fundamentare, întrucât nu s-a considerat că s-ar putea realiza investiţii care să justifice întocmirea acestora.

Luând în considerare cele prezentate constatăm că la nivelul întregii localităţi nu sunt studii care să justifice enunţarea unor reglementări urbanistice de substanţă.

 • Evoluţie posibilă, priorităţi

Evoluţia comunei Radovanu nu are deocamdată nişte direcţii clar conturate, motivul fiind acela al absenţei în totalitate a unor activităţi economice puternice, agricultura fiind singurul domeniu în care lucrurile se mişcă, dar din păcate şi aici destul de greu.

Astfel, în momentul de faţă, singurele studii ce ar putea fi întocmite pe baze reale, şi care ar marca evoluţia localităţii, ar fi cele pentru:

 • extinderea reţelei de alimentare cu apă a comune şi pentru viitor realizarea unei reţele de canalizare;
 • dezvoltarea şi modernizarea reţelei de telefonie;
 • modernizarea reţelei de drumuri.

Dacă vor apare şi alte investiţii care să necesite elaborarea unor astfel de studii, acestea vor fi realizate la momentul respectiv.

La realizarea acestui P.U.G. s-a ţinut seama totuşi atât de unele aspecte mai importante privind posibila dezvoltare economică a localităţii cât şi de dezvoltarea utilitătilor.

 • Optimizarea relaţiilor în teritoriu
 • Poziţia localităţii în reţeaua judeţului

Având în vedere informaţiile obţinute din studierea planului de amenajare al teritoriului, stadiul şi posibilităţile de dezvoltare ale

localităţii, se poate trage concluzia că repartiţia în teritoriu a localităţilor imediat învecinate în raport cu localitatea studiată se află într-o relaţie echilibrată.

 • Căile de comunicaţie şi transport

Nu se propune realizarea în viitorul imediat apropiat a unor căi de comunicaţie sau transport.

 • Lucrări majore propuse în teritoriu

/V

In momentul de faţă nu sunt prevăzute sau propuse la nivelul teritoriului administrativ al localităţii lucrări de importanţă majoră.

 • Deplasări pentru muncă

/V

In ultimii ani, având în vedere restructurarea unui număr mare de întreprinderi, desfiinţarea şi lichidarea altora, putem remarca o puternică diminuare a deplasărilor pentru muncă, acestea fiind efectuate în cele mai multe cazuri cu curse auto regulate, pe trasee stabilite.

/V

In foarte puţine cazuri deplasările se realizează cu autoturisme proprietate personală.

 • Dezvoltarea în teritoriu a echipării edilitare

Din acest punct de vedere, numai alimentarea cu energie electrică este rezolvată, urmând să se întocmească studii pentru extinderea alimentarii cu apă, canalizare şi telefonie.

 • Dezvoltarea activitătilor

Se propune relansarea economică a localităţii, bazată pe potenţialul agricol existent în zonă, cât şi prin activităţi de mică industrie, meşteşuguri, etc.

 • Evoluţia populaţiei

/V

In ultimii 6-7ani, la nivelul localităţii ca şi la nivelul întregii ţări, se observă o scădere a natalităţii, numărul deceselor fiind aproximativ constant. Astfel apare un spor negativ al populaţiei, de aproximativ 30 de persoane, pentru perioada menţionată.

 • Organizarea circulaţiei
 • Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun

Din punct de vedere al distribuţiei căilor de comunicaţie rutieră existente în acest moment la nivelul localităţii, se poate spune că sunt suficiente şi că satisfac atât cerinţele actuale cât şi cele din viitorul apropiat.

Se remarcă însă o proastă întreţinere a drumurilor, fapt ce conduce la o dificilă utilizare a acestora.

Se recomandă executarea de lucrări de reparaţii şi modernizare la Dj301 şi DjlOO, asfaltarea acestuia din urmă şi pietruirea drumurilor din pământ din interiorul localităţii.

Pentru obiectivele importante existente cât şi pentru cele ce se vor realiza, se vor prevedea parcaje în conformitate cu Regulamentul general de urbanism.

 • Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

Intravilan propus

Ca urmare a perspectivelor de dezvoltare, zonele funcţionale, au suferit unele modificări în structura şi mărimea lor.

Limita intravilanului propus coincide cu limita intravilanului existent, cu excepţia suprafeţelor de teren destinate platformelor ecologice propuse.

Zoniflcare funcţională

Zonele funcţionale ce vor fi luate în discuţie în continuare, au fost determinate în funcţie de activităţile dominante aferente suprafeţelor respective de teren.

 • Pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare, concluziile sunt următoarele:
 • suficient de bine reprezentată, în unele cazuri, în special în zonele situate spre marginile localităţii, cu unele suprafeţe de teren cuprinse în intravilan şi neconstruite, în prezent exploatate în agricultură;
 • pentru dezvoltarea în viitor a acestei zone, se propune construirea de locuinţe pe terenurile menţionate mai sus evitându-se extinderea în mod nefiresc a intravilanului localităţii.

Suprafaţa zonei de locuinţe şi funcţiuni complementare, este în prezent de 334,1 Iha. Se estimează că în viitor, prin valorificarea unor suprafeţe de teren agricol situate în intravilan, suprafaţa acesteia să crească, ajungând la 382,96 ha.

 • Zona de unităţi industriale şi depozite
 • nereprezentativă ca suprafaţă dar suficientă pentru cerinţele actuale;
 • nu se află în contradicţie cu alte zone funcţionale învecinate, întrucât micile unităti

5                                                                                                                                                      »                                                                                                                          ~                                                                                                                                                          5

industriale existente sunt nenocive, iar în spaţiile de depozitare nu sunt substanţe toxice care să necesite condiţii speciale de stocare;

 • pentru dezvoltarea în viitor a acestei zone, se propune exploatarea terenurilor agricole din intravilan, situate în imediata apropiere a acestor zone, cu menţiunea ca ele să fie destinate activităţilor industriale nepoluante;
 • în cazul în care vor apare solicitări şi pentru activităţi economice poluante, se vor întocmi studii şi documentaţii ce vor stabilii clar condiţiile de amplasare a acestora în afara intravilanului propus prin această lucrare.

Suprafaţa zonei de unităţi industriale şi depozite, este în prezent de 79,37 ha. Se estimează că în viitor, prin valorificarea unor suprafeţe de teren agricol situate în intravilan şi funcţie de solicitările ce vor apare, suprafaţa acesteia să crească, ajungând la 99,69 ha.

 • Zonă unităţi agro-zootehnice
 • este în prezent de 43,60 ha urmând să ajungă la 60,48 ha;
 • nu se află în contradicţie cu alte zone funcţionale învecinate, întrucât unitătile

5                                                                                                                                                      9                                                                                                                                          ”                                                                                                              5

existente sunt nenocive;

 • pentru dezvoltarea în viitor a acestei zone, se propune exploatarea terenurilor agricole din intravilan, situate în imediata apropiere a acestor zone, cu menţiunea ca ele să fie destinate activităţilor agro-zootehnice nepoluante;
 • în cazul în care vor apare solicitări şi pentru activităţi economice agro-zootehnice poluante, se vor întocmi studii şi documentaţii ce vor stabilii clar condiţiile de amplasare a acestora în afara intravilanului propus prin această lucrare.
 • Zona de instituţii şi servicii de interes public

 

 • suficient de bine reprezentată la nivelul localităţii, satisfăcând în cea mai mare măsură cerinţele actuale;
 • se propune construirea unui dispensar uman şi a unui sediu nou de primărie, pe amplasamentele celor existente în prezent, sau extinderea şi modernizarea celor existente. Motivăm această propunere, prin nesatisfacerea solicitărilor atât a etapei actuale cât şi a celei de viitore, a edificiilor existente, din punct de vedere al capacităţilor funcţionale şi al aspectului arhitectural.

Suprafaţa zonei de instituţii şi servicii de interes public, este în prezent de 61,08ha.

 • Zona de căi de comunicaţie şi transport
 • suficient de bine reprezentată la nivelul localităţii, satisfăcând în cea mai mare măsură cerinţele actuale;
 • pentru această zonă, se propune o extindere, astfel încât să se realizeze drumuri de acces pentru toate zonele noi propuse prin prezenta lucrare;
 • se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor, pentru Dj301 şi DjlOO, de 24,00m între aliniamente sau fronturi construite, situate de o parte şi de cealaltă a acestora.

Suprafaţa zonei de căi de comunicaţie şi transport, este         în  prezent de  91,15 ha,

urmând ca pe viitor să ajungă la o suprafaţă estimată la     92,20 ha.

 • Zona destinată construcţiilor tehnico-edilitare

/V

In momentul de faţă suprafaţa de teren cu această destinaţie este de 7,54ha, pentru perioada imediat următoare s-a propus mărirea acesteia până la 9,54 ha, urmând ca aceasta să fie completată cu traseele reţelelor în mod corespunzător, când acestea vor fi definitivate.

 • Zona de gospodărie comunală, cimitire
 • zona de gospodărie comunală este insuficient de bine reprezentată, avându-se  în

vedere faptul că depozitarea gunoaielor se face în locuri neamenajate, ce nu respectă normele sanitare şi de mediu existente în acest moment;

 • pentru dezvoltarea şi funcţionarea corespunzătoare în viitor a acestei zone, se propune construirea de platforme ecologice, pe terenuri neproductive din apropierea localitătii.

9

Suprafaţa acestei zone, este în prezent de 4,33ha, urmând ca în viitor să ajungă la 7,38ha.

Bilanţ teritorial (propunere)

ZONE

FUNCŢIONALE

9

(ha)
Localitate principală sat Fundeni Trupuri izolate TOTAL Procent % din total intravilan
LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTA 382,96 382,96 50,58
RE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 99,69 99,69 13,17
UNITĂŢI

AGROZOOTEHNI

CE

60,48 60,48 7,99
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 76,23 76,23 10,07
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT din care:

•      rutier

•      feroviar

•      aerian

•      naval

85,89

6,31

85,89

6,31

11,34

0,83

SPAŢII VERZI, SPORT AGREMENT, PROTECTIE 28,82 28,62 3,78
CONSTRUCŢII

TEHNICO

EDILITARE

9,54 9,54 1,26
GOSPODĂRIE

COMUNALĂ,

CIMITIRE

7,38 7,38 0,98
DESTINAŢIE

SPECIALĂ

TERENURI

LIBERE

APE
PĂDURI
TERENURI

NEPRODUCTIVE

TOTAL

INTRAVILAN

757,10 100,00
3.8. Măsuri în zone cu riscuri naturale

Pe teritoriul administrativ al comunei nu sunt semnalate zone cu riscuri naturale.

Totuşi se impune informarea permanentă a populaţiei asupra pericolului pe care îl reprezintă extragerea haotică a pământului (loess) pentru stabilirea terasei.

 • Măsuri în zonele de protecţie ale monumentelor istorice I. Dispoziţii generale:
 • Monumentele istorice din com. Fundeni sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri semnificative pentru istoria şi cultura locală
 • Pentru conservarea şi reabilitarea monumentelor istorice se va apela la toate ştiinţele şi tehnicile care pot contribui la cercetarea şi salvarea acestui patrimoniu.
 • Pentru conservarea monumentelor istorice se va urmări întreţinerea lor permanentă.
 • Restaurarea este o operaţie cu caracter excepţional. Scopul ei este păstrarea şi punerea în valoare a valorilor estetice şi istorice ale monumentului istoric şi are la baza respectul pentru substanţa originară şi documentele autentice. Limitele ei sunt impuse de momentul în care începe ipoteza, iar în acest caz orice completare necesară din motive estetice sau tehnice trebuie să se distingă net din punctul de vedere al compoziţiei arhitecturale şi să poarte amprenta vremurilor contemporane.

1.1 Monumente

 • Monumentele sunt construcţii sau părţi de construcţii, împreună cu instalaţiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea precum şi lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, ştiinţific sau tehnic.
 • Este interzisă mutarea integrală a monumentului sau a unor părţi componente ale acestuia cu excepţia cazurilor când acest lucru este absolut necesar pentru salvarea sau punerea în valoare a acestora.

/V

 • In scopul conservării monumentelor se va urmări alocarea unei funcţiuni optime fără a altera structura, forma şi decorul clădirilor.

/V

 • In vederea conservării unui monument se va respecta cadrul ambiental al acestuia. Nu se va accepta nici o construcţie nouă, nici o demolare sau transformare în cadrul ambiental al monumentelor, care va produce o alterare a raportului de volume şi culori.
 • Operele de sculptură, pictură sau decoraţie care fac parte integrantă din monument nu pot fi separate de acesta decât în cazul în care intervenţia respectivă este singura soluţie pentru salvarea lor.

I.l.lUtilizare funcţională

 • Se va asigura compatibilitatea utilizării prin adaptarea funcţiunii la exigenţele conservării.
 • Sunt agreate intervenţiile care asigură:
 • Continuarea funcţiunii iniţiale, în măsura posibilităţilor actuale;
 • Desfăşurarea activităţilor tradiţionale şi promovarea activităţilor contemporane compatibile cu acestea;
 • Valorificarea potenţialului monumentului: potenţialul spaţial (valori constructive), potenţial cultural (valori istorice şi estetice);
 • Integritatea şi durabilitatea monumentului;
 • Adaptarea noilor funcţiuni la caracteristicile structurale, tipologice şi formale ale monumentului istoric.
 • Intervenţii asupra parcelelor aferente monumentelor
 • Parcelele existente vor fi menţinute ca formă. Acestea pot fi modificate numai pe baza unui Plan Urbanistic de Detaliu şi numai cu avizul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
 • Intervenţii asupra clădirilor existente
 • Indiferent de natura ei intervenţia va fi făcută în spiritul arhitecturii clădirii şi a întregii zone în scopul de a pune la maxim în valoare potenţialul, personalitatea, identitatea şi substanţa originară. In acest scop se vor folosi tehnici şi procedee reversibile specifice structurilor din zidărie, lemn sau metal. Vor fi evitate pe cât posibil tehnologiile betonului armat.
 • Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe faţadele sau pe acoperişul clădirilor monument.
 • Se va asigura reversibilitatea intervenţiilor cerute de adaptarea bunului imobil la funcţiune, prin soluţii tehnice care să nu producă modificări definitive ale acelor componente ce conferă valoare monumentului.
 • Se vor păstra coşurile de fum.
 • Confecţiile metalice ale clădirilor se conservă şi se restaurează.
 • Traseul apelor pluviale va fi urmărit de la contactul cu învelitoarea până la canalizare. Toate traseele vor fi uşor de întreţinut. Se vor folosi materiale şi tehnologii tradiţionale.
 • Curţile interioare vor fi canalizate separat. Se va opta pentru trasee de canalizare cât mai scurte.
 • Se interzice folosirea de tencuieli şi zugrăveli impermeabile. Este obligatorie folosirea de tencuieli şi vopsitorii poroase care permit eliminarea vaporilor de apă. Materialele folosite la astfel de lucrări vor avea agremente tehnice corespunzătoare.
 • Se interzice placarea soclurilor sau a faţadelor cu gresie, faianţa, roci sau alte materiale impermeabile.
 • La curţi şi trotuare se vor folosi materiale care permit apei din sol să se evapore.

A

 • In cazul intervenţiilor ample se recomandă soluţionarea problemelor de fizică a construcţiilor pe baza unor expertize tehnice specifice.
 • Pe cât posibil se vor păstra materialele originale de pardoseală. în cazul în care este iminentă înlocuirea lor se vor folosi materiale poroase.
 • Se admit în mod excepţional curţi de lumină şi ventilaţie, cu acordul organismelor de specialitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Acestea nu trebuie să antreneze modificări în nivelul trotuarului sau al pieţei publice, creând denivelări care ar putea provoca accidente pietonilor.
 • Orice operaţie de renovare sau reamenajare la parterul clădirii presupune o operaţie de cercetare prealabilă a tavanelor parterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectură originare. în cazul în care vor fi găsite, vor fi puse în valoare (integrate în soluţia de amenajare). Se va avea în vedere păstrarea materialelor originare.
 • Pentru lucrările de consolidare a structurii se recomandă folosirea soluţiilor reversibile.
 • Intervenţiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza şi cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor. Intervenţiile ce se efectuează asupra monumentelor istorice sunt:
 1. toate lucrările de cercetare, conservare, construire, extindere, consolidare, restructurare, amenajări peisagistice şi de punere în valoare, care modifică substanţa sau aspectul monumentelor istorice;
 2. executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice;
 3. amplasarea definitivă sau temporară de împrejmuiri, construcţii de protecţie, piese de mobilier fix, de panouri publicitare, firme, sigle sau orice fel de însemne pe şi în monumente istorice;
 4. schimbări ale funcţiunii sau destinaţiei monumentelor istorice, inclusiv schimbările temporare;
 5. strămutarea monumentelor istorice;
 6. amenajări de căi de acces, pietonale şi carosabile, utilităţi anexe, indicatoare, inclusiv în zonele de protecţie a monumentelor istorice.
 • Autorizaţia de construire, autorizaţia de desfiinţare, precum şi autorizaţiile referitoare la intervenţiile prevăzute la alin. (2) se eliberează numai pe baza şi în conformitate cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi cu celelalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Autorizaţiile prevăzute la alin. (3), emise fără avizul instituţiilor abilitate prin lege şi fără respectarea condiţiilor acestora, sunt nule de drept.
 • Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric face parte integrantă din Cartea

A

tehnică a construcţiei. In situaţia în care aceasta nu există, Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric ţine locul documentaţiei tehnice de utilizare a bunului imobil, în condiţiile legii.

 • Intervenţiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cu personal atestat, în condiţiile legii.

/\

 • In condiţiile legii, în cazul realizării de lucrări neautorizate, fară avize sau care încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecţie abilitat are dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice sancţiuni şi, după caz, să dispună revenirea la situaţia iniţială şi să sesizeze organele de cercetare penală.
 • Elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor şi dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experţi şi/sau specialişti atestaţi de către Ministerul Culturii şi Cultelor, cu respectarea exigenţelor specifice domeniului monumentelor istorice şi a cerinţelor privind calitatea lucrărilor în constructii.

5

 • Protejarea şi conservarea monumentelor istorice reprezentând descoperiri arheologice rămase decopertate se fac, în condiţiile legii, de către investitori, sub coordonarea responsabilului ştiinţific al şantierului şi a instituţiei organizatoare.
 • Nu se admite acoperirea integrală a sitemului de boltire iniţială cu sisteme de mascare în scop decorativ.
 • La reamenajarea spaţiului se recomandă păstrarea logicii constructive şi a scării arhitecturale iniţiale, folosindu-se pereţi uşori de compartimentare.
 • Nu se admit şliţuri orizontale şi verticale la structura de zidărie portantă pentru

/V

pozarea instalaţiilor. In cazuri bine justificate pot fi folosite numai traseele verticale existente, cu lucrările de consolidare aferente.

 • Se vor respecta cu stricteţe detaliile arhitecturale şi materialele din care sunt executate acoperişurile, acesta făcând parte din silueta zonei.
 • Nu se admite eliminarea tabacherelor din tablă pentru ventilarea podurilor.
 • Este interzisă amplasarea aparent pe faţade a firidelor de branşament electric sau de gaz, a conductelor de instalaţii, a cablurilor electrice, a instalaţiilor de telefonie sau de televiziune, a instalaţiilor de semafoare etc.

“                                                                    5

 • Nu se acceptă modificarea de goluri la faţade, acestea se pot conserva şi restaura.
 • Tâmplăriile originare se vor păstra şi recondiţiona. Este interzisă     înlocuirea

tâmplăriilor de lemn cu cu tâmplării din metal sau plastic. în cazuri bine justificate, se acceptă înlocuirea tămplăriilor originare cu altele din acelaşi material cu condiţia preluării conformaţiilor şi culorilor celor originale şi cu avizul organismelor specializate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

A

 • In cazul în care este necesară înlocuirea, geamul ferestrelor şi vitrinelor se va realiza în conformitate cu cel originar.
 • Se interzice indepărtarea nejustificată a tencuielilor istorice.
 • Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile.
 • La orice refacere a faţadei se va realiza restaurarea ei pe bază de material

iconografic de epocă, în sensul           reîntregirii ei cu detaliile de arhitectură şi decoraţie

dispărute odată cu lucrările anterioare de refacere . Toate documentaţiile de avizare pentru aceste lucrări vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.

 • Soclul clădirilor va fi realizat din materiale rezistente dar permeabile la vapori.
 • Curţile interioare sunt entităţi valoroase care necesită operaţii de punere în valoare.
 • Punctele comune de apă situate în curţile interioare vor fi păstrate sau refăcute în cazul în care ele au dispărut odată cu intervenţiile anterioare.
 • Pavajul curţilor interioare se va menţine, recondiţiona sau repara în cazul în care este valoros (de exemplu: calupuri de dimensiuni mai mari, dale de piatră sau lemn).
 • Accesoriile (cutii de corespondenţă, camere de serviciu, camere de gunoi, interfon, afişaj etc.) vor fi realizate în acord cu arhitectura gangului de acces şi a curţii interioare.
 • Nu se admite schimbarea finisajelor la scări (chiar dacă sunt de lemn).în cazuri justificate, părţile distruse se pot înlocui cu materiale similare.
 • Se interzice desfiinţarea elementelor utilitare cu valoare documentară (ştergătoare de picioare, mânere, nişe pentru iluminatul cu felinar, etc.).
 • Confecţiile metalice sau din lemn tradiţionale la balustrade, console etc. se vor conserva şi restaura.
 • Zone de protecţie
 • Zonele de protecţie sunt spaţii înconjurătoare substanţei (parcelei) care trebuie protejată ce joacă rol de tampon între receptor şi sursa de agresiune.

/V

 • In zonele de protecţie este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre monumentele istorice prin amplasarea de construcţii noi sau prin poziţionarea de bannere, reclame, elemente de signalectică etc.
 • Parcelele existente
 • Parcelele existente vor fi menţinute ca formă fară a recurge la unificări sau subparcelări apoi modificări ale construcţiilor ce decurg de aici (faţade, acoperişuri, curţi interioare etc.);

/V

 • înălţimea clădirilor din zona de protecţie nu va afecta imaginea obiectivelor protejate. Documentaţiile în care intervine acest element vor prezenta şi relaţia obiectiv protejat – obiectiv din zona de protecţie.
 • Interventii la clădiri
 • Indiferent de natura intervenţiei – structurală, tehnico edilitară, spaţială sau de imagine
 • ea va fi făcută în spiritul clădirii din zona de protecţie şi a întregii zone urbane limitrofe, în scopul de apune la maximum în valoare potenţialul, personalitatea şi identitatea obiectivului de protejat.

/V

 • In cazul construcţiilor noi se va respecta tipologia acoperişului din vecinătăţi.
 • Se vor aprecia global problemele legate de umiditatea din construcţii împreună cu cea a eliminării apelor pluviale şi a coerenţei de rezolvare a reţelelor edilitare căutându-se soluţiile cele mai simplu de gestionat.
 • Construcţiile noi ce se vor realiza pe parcelele eliberate de construcţii vor fi structurate conform tipologiei folosite în zona urbană limitrofa.
 • Elemente de signalistică la monumentele istorice şi la clădirile aflate în zona de

protecţie

 • Elementele de signalistică (firme comerciale, reclame, plăci comemorative, panouri sau plăci de informaţie, indicatoare de circulaţie etc.) vor fi proiectate de persoane competente. Proiectele vor conţine toate elementele privind poziţionarea, dimensiunile, forma, culoarea, materiale folosite, probleme legate de iluminat, caracterul literei, detaliile de execuţie importante.
 • Monumentele istorice vor fi identificate prin elemente de semnalizare unitară în conformitate cu legislaţia existentă (ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004, privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
 • Nici un sistem de afişaj sau firmă nu va depăşi înălţimea parterului cu excepţia cazurilor în care imobilul a avut spaţii originare pentru signalistică peste această cotă.
 • Elementele de signalistică vor ocupa zonele fără decoraţii arhitecturale ale faţadelor şi vor avea dimensiuni proporţionate cu faţada clădirii şi cu înscrisurile pe care le cuprind.
 • Elementele de signalistică pentru persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea la etajele superioare ale clădirilor istorice vor fi montate în planul faţadei clădirii în imediata vecinătate a porţii de acces în imobil, realizându-se un sistem unitar de afişare pentru fiecare imobil în parte.
 • Materialele şi forma elementelor de signalistică vor fi în acord cu arhitectura clădirii. Este descurajată folosirea firmelor sau reclamelor pe suport de plastic iluminat din spate.
 • Firmele sau reclamele, indiferent de poziţia lor, nu vor depăşi 90 cm măsuraţi perpendicular pe planul faţadei.
 • Detaliile de execuţie pentru fixarea elementelor de signalistică vor afecta cât mai puţin faţada clădirilor.
 • La amplasarea elementelor de signalistică destinate circulaţiei (semafoare, semne de circulaţie, tabele indicatoare) se va ţine cont de condiţiile cerute de funcţionalitate, dar corelate cu elementele de arhitectură .
 • Elementele de signalistică amplasate pe vitrine (folii adezive, caractere şi ornamente vopsite sau pictate) nu vor depăţi 1/3 din suprafaţa geamului vitrinei.
 • Este interzisă închiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre monumente prin poziţionarea elementelor de signalistică cu excepţia bannerelor sau a altor elemente promoţionale amplasate pe o perioadă de maximum 15 zile cu avizul Primăriei pe amplasamente aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local.
 • Reguli privind vegetaţia şi spaţiile verzi
 • Vegetaţia din zonele de protecţie este un element important ce contribuie la calitatea aerului, întreţinerea unui climat bun şi poate pune în valoare un anumit ambient istoric.
 • Spaţiile verzi trebuie să se integreze armonios în ansamblul istoric urban.
 • Este încurajată folosirea vegetaţiei în spaţiile urbane deschise cu condiţia ca acestea să reflecte caracteristicile locale istorice şi naturale.
 • Este acceptată folosirea vegetaţiei pe parcelele particulare din zonele de protecţie cu condiţia ca întreţinerea sau dezvoltarea naturală a acesteia să nu deterioreze fizic sau vizual obiectivul protejat.
 • întreţinerea sau modificarea spaţiilor verzi din din zonele de protecţie care ca aparţin domeniului public vor fi făcute pe baza unor planuri aprobate de către Consiliul Local sau de către Primărie şi avizate conform normelor legale în vigoare.

/V

 • In cazul intervenţiilor la monumentele istorice sau în din zonele de protecţie se vor prezenta pentru avizare sau aprobare şi amenajările vegetale existente şi /sau propuse pentru imobilele care au sau pentru care se doreşte o asemenea ambientare.
 • 1 Aspectul exterior al construcţiilor.
 1. 1 Dispoziţii generale
 2. Autorizarea executării construcţiilor care prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
 3. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţii de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare.
 4. Extinderile clădirilor tradiţionale se vor face în spiritul construcţiei iniţiale.
 5. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea.
 6. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau al zonei înconjurătoare
 7. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. Ele pot fi montate pe acoperişuri numai pe versantul interior şi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.
 8. 2 Faţade

/V

 1. In cazul clădirilor cu valoare arhitectural – ambientală se interzice folosirea tencuielilor moderne cu textură puternică (terasit, tehnică “stropirii cu mătura”, etc.)Este interzisă placarea faţadelor care iniţial au avut finisaje realizate din tencuială.
 2. La construcţiile vechi cu valoare arhitecturală cuprinse în zona de protecţie, este interzisă înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie din metal sau plastic. Se vor folosi geamuri transparente la exterior.
 3. Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraţiilor de pe faţadele monumentelor de arhitectură sau caselor vechi cu valoare arhitectural- ambientală. Este obligatorie refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utilizând aceleaşi materiale ca cele iniţiale, pe bază de material iconografic de epocă.
 4. Toate documentaţiile de avizare pentru lucrările de refacere sau restaurare ale faţadelor clădirilor vechi vor fi însoţite de fotografii color ale situaţiei existente.
 5. Este interzisă folosirea pe faţadele clădirilor tradiţionale a materialelor scumpe (marmură, travertin, etc.) la clădiri care nu au folosit astfel de materiale şi înainte. Nobleţea faţadelor va rezulta din claritatea concepţiei generale, acurateţea detaliilor, etc.
 6. Este interzisă utilizarea gratiilor la vitrine montate la exterior. Se admit gratiile montate la interior.
 7. Nu se admite modificarea faţadelor monumentelor de arhitectură prin realizarea de balcoane, cu excepţia balcoanelor actuale. Acestea vor păstra elementele de feronerie originale. Orice intervenţie asupra acestora se va face cu respectarea detaliilor iniţiale.
 8. Intervenţiile asupra clădirilor valoroase existente ( monumente de arhitectură sau clădiri cuprinse în zona de protecţie) vor fi făcute cu păstrarea golurilor existente în

/V

faţadă. In cazuri bine argumentate (ex.: deschideri de goluri pentru acces în spaţiul parterului) este posibilă practicarea unui gol de uşă numai dacă intervenţia nu afectează coerenţa compoziţională a faţadei sau potenţialul de organizare funcţională a întregului imobil.

 1. Clădirile noi vor fi realizate având faţade cu o expresie modernă cu obligaţia de a ţine seama de scara arhitecturală a faţadelor şi fronturilor învecinate existente, de cadenţa, ritmul, raportul plin – gol în favoarea plinului, caracteristice clădirilor existente.
 2. j) Cromatica faţadelor clădirilor monument sau a celor cuprinse în zonele de protecţie va păstra caracterul tradiţional, k) Elementele de metal de pe faţade vor fi păstrate şi restaurate (marchize, console de corpuri de iluminat, plăcuţe de identificare, plăcuţe ale societăţilor de asigurare)
 3. 3. Firme, reclame, elemente de signalistică
 4. Nu se admite montarea pe faţadele vechi a firmelor şi reclamelor deasupra cornişelor peste parter. Este posibilă montarea lor doar sub linia de demarcţie dintre parter şi etaj.
 5. Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectură (cornişe, balustrade de balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistică, reclame, firme.
 6. Nu se admite montarea de reclame, benere elemente de semnalizare auto care să obtureze imagini valoroase asupra monumentelor de arhitectură sau monumentelor de artă plastică, capete de perspectivă .
 • Acoperişuri
 1. La stabilirea pantelor de acoperiş se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei înconjurătoare.
 2. La acoperişurile fară rupere de pantă se acceptă pantă de maximum 40° – 45°.

/V

 1. Invelitorile clădirilor (principale) vor fi realizate din materiale ceramice specifice

/V

zonei. Invelitorile din tablă se pot folosi la clădirile care au folosit iniţial acest material cu obligaţia de a folosi acelaşi tip de tablă şi la construcţii anexe situate dincolo de limita de 20 m de la aliniament.

/V

 1. Invelitorile extinderilor construcţiilor sau ale garajelor va fi realizate din acelaşi material ca şi construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş.

A

 1. In cazul mansardării construcţiilor cu valoare arhitectural – ambienală din zona protejată nu se admit modificări ale geometriei acoperişului. Iluminarea mansardei se va

face prin ferestre de tip “VELLUX”, poziţionate la minimum 2,0 m măsuraţi pe orizontală de la streaşină.

 1. Vor fi păstrate şi restaurate elementele de feronerie autentice (steaguri de vânt, cârlige de jgheaburi, colectoare pentru burlane)

/V

 1. 5. împrejmuiri.

/V

 1. In cazul parcelelor cu clădiri valoroase din punct de vedere arhitectural (monumente de arhitectură, clădiri din zona de protecţie), împrejmuirile tradiţionale vor fi menţinute, renovate, restaurate, cu utilizarea materialelor tradiţionale.

/V

 1. In cazul unor reparcelări şi realizării unor construcţii noi, împrejmuirile vor fi realizate în spiritul celor existente. Ele nu vor depăşi în înălţime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

/V

 1. împrejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale împrejmuirilor vechi de care se alipesc (ex: înălţimea parapetului opac, înălţimea totală, montanţi, etc.).
 2. Se recomandă împrejmuiri vegetale.

/V

In anumite cazuri respectarea Regulamentului Local de Urbanism necesită costuri suplimentare din partea deţinătorului cu orice titlu a unui monument istoric sau a unui imobil aflat în zona de protecţie a unui imobil monument istoric (restaurarea şi întreţinerea decoraţiei, păstrarea unui anumit sistem constructiv, lucrări de consolidare şi conservare, alegerea tipului de ferestre, etc.). Pentru a-i pretinde să respecte Regulamentul Local de Urbanism el trebuie ajutat. In această idee sugerăm ca posibile , următoarele modalităţi:

 • crearea de facilităţi privind echiparea tehnică-edilitară prioritară a zonelor istorice
 • reducerea taxelor locale în favoarea celor care investesc direct în lucrări de construcţie privind conservarea şi respectarea fondului existent
 • crearea unui buget de revitalizare gestionat de Primărie destinat exclusiv lucrărilor specifice la monumentele istorice si la imobilele din zonele de protecţie:
 • procent din chiria pe spaţiul comercial deţinut
 • taxe pe reclame
 • taxa pe parcaje şi staţionări auto în anumite porţiuni din zonele de protecţie
 • concesionarea sau închirierea pe o perioadă de timp mai îndelungată în corelare cu amploarea costurilor necesare pentru lucrări de conservare şi restaurare permiţând amortizarea lor şi profit
 • Situri arheologice

Din punct de vedere al procedurilor de avizare a unor lucrări de construire în aceste zone trebuie avut în vedere că patrimoniul arheologic identificat până acum ne obligă să protejăm prin măsuri specifice ceeace ar putea să mai existe în sol. Astfel orice lucrare care afectează solul în aceste zone trebuie să prevadă cercetări arheologice preventive în conformitate cu OG 43/2000 privind protejarea patrimoniului arheologic (modificată şi completată la zi).

 • Dezvoltarea echipării edilitare
 • Gospodărirea apelor

Pe teritoriul ce face obiectul prezentului P.U.G., nu sunt propuse lucrări hidrotehnice sau de apărare contra inundaţiilor, eroziunii versanţilor, etc., acestea nefiind necesare.

De asemenea nu sunt necesare lucrări pentru realizarea unor surse calitative de apă, acestea existând în momentul actual.

 • Alimentare cu apă

Sursa de apă este apa subterană care este şi va fi extrasă prin puţuri forate, echipate cu pompe submersibile.

Din breviarul de calcul prezentat în proiectul nr.1452 întocmit de S.C.”General Proiecf’S.A., pentru 3000 de locuitori şi consumurile specifice indicate în proiect a rezultat un debit de Qs zi max = 9,8 l/s, care s-a propus (şi s-a executat) ce se va satisface prin executarea a încă unui foraj (pe lângă cel existent) la adâncimea de 65m.

Tot din acelaşi breviar de calcul a rezultat un rezervor de înmagazinare de lOOmc, din care rezerva intangibilă de incendiu este de 54mc.

Prin proiectele întocmite şi executate anterior, reţeaua de distribuţie are o lungime totală de 3000m şi o configuraţie arborescentă.

Necesitatea şi oportunitatea acestei investiţii rezidă din faptul că trebuie să beneficieze de apă potabilă şi celelalte gospodării situate de cealaltă parte a căii ferate şi să creeze totodată sectoare inelare în reţeaua de distributie.

9                                                                                                                     5

A

întrucât rezervorul de apă este unul metalic de înălţime cu capacitatea de numai de 80mc, soluţie neagreată de Inspectoratul de Poliţie Sanitară.

Pentru satisfacerea nevoilor de consum reţeaua de distributie existentă se va extinde

j                                                                                                                         î

cu 3000m şi va fi executată din polipropilenă. Reţeaua de distribuţie va fi amplasată astfel încât să asigure consumurile în orice punct al localităţii. Proiectul de faţă tratează reţeaua de distribuţie în termeni generali urmând ca probleme legate de amplasare, dimensionare etc., să fie rezolvate prin proiectele de execuţie ulterioare.

Reţelele se vor amplasa pe cât posibil în zonele verzi sub adâncimea de îngheţ şi se vor dota cu hidranţi exteriori de incendiu la distanţa de 100 – 150 m de preferinţă la intersectia străzilor.

5

La execuţia reţelelor se va alege pe cât posibil o schemă inelară de distribuţie, aceasta având avantajele asigurării mai bine a debitelor necesare, dimensiuni mai mici ale conductelor şi implicit un cost mai mic.

 • Canalizare

Având în vedere stadiul actual de dezvoltare al localităţii, realizarea proiectului unei reţele de canalizare ar fi prematură, acesta urmând a fi realizat ulterior celui de alimentare cu apă, propus prin lucrarea de faţă.

 • Alimentarea cu energie electrică

Pentru perioada de perspectivă se constată că posturile de transformare existente, asigură necesarul de energie electrică.

Reţelele de joasă tensiune (racordurile electrice de la posturile de transformare până la firidele de branşament, cât şi reţelele de iluminat public) se vor monta îngropat şi vor fi realizate din cabluri de joasă tensiune.

Iluminatul public se va realiza pe stâlpi de beton centrifugat, echipaţi cu corpuri de iluminat fluorescent.

Amplasamentele informative ale posturilor de transformare, aliniamentul liniilor electrice şi valorile certe ale lucrărilor vor fi precizate cu ocazia elaborării documentaţiilor respective de investiţii de către proiectantul de specialitate.

 • Gospodărie comunală

Pentru dezvoltarea şi funcţionarea corespunzătoare în viitor a acestei zone, se propune construirea unei platforme ecologice, pe terenuri neproductive din apropierea localităţii:

 • platformele de gunoi au lăţimea de maxim 6,Om (un modul), iar lungimea funcţie de cantitatea de gunoi ce urmează a fi depozitată şi frecvenţa evacuării;
 • suprafaţa de platformă necesară în cazul unei singure evacuări pe an şi a unei depozitări la o înălţime de până la 2,00m este de:
 • 6-7mp/bovină adultă
 • 3-4mp/ cabalină adultă
 • l,5mp/ porc adult
 • 0,5mp/ ovină sau caprină

/V

In prezent la nivelul comunei există un număr de 470 bovine, 345 cabaline, 2500 porcine şi 700 ovine şi caprine.

Platformele putând fi executate modulat, se vor realiza treptat, funcţie de necesităţi, urmând ca terenurile pe care se execută să fie retrase etapizat din circuitul agricol.

Suprafaţa acestei zone va fi de l,3463ha pentru întreaga comună.

 • Protectia mediului

Pentru construirea platformelor ecologice se vor respecta următoarele condiţii:

 • terenul pe care se amplasează să fie mai ridicat pentru a evita acumularea apelor meteorice;
 • apele freatice să fie le o adâncime cât mai mare;
 • să aibă drumuri de acces proprii, pavate;
 • să fie situate la 50,00m faţă de sursele de apă şi la 400,OOm faţă de locuinţe;
 • să fie astfel amplasată astfel încât vânturile dominante să nu bată spre aşezările umane;
 • platformele de gunoi au lăţimea de maxim 6,Om (un modul), iar lungimea funcţie de cantitatea de gunoi ce urmează a fi depozitată şi frecvenţa evacuării;
 • suprafaţa de platformă necesară în cazul unei singure evacuări pe an şi a unei depozitări la o înălţime de până la 2,OOm este de:
 • 6-7mp/bovină adultă
 • 3-4mp/ cabalină adultă
 • 1,5mp/ porc adult
 • 0,5mp/ ovină sau caprină
 • baza terenului poate fi la nivelul terenului sau la 0,5-1,Om sub cota acestuia şi va avea o pantă de scurgere de 5% spre canalul de colectare amplasat la mijloc sau către margini, comunicând apoi cu bazinul de colectare situat lateral;
 • în jurul platformei se va construi un perete înalt de 0,5m pentru a preveni împrăştierea gunoiului sau inundarea platformei de către apele meteorice.
 1. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Pentru dezvoltarea în continuare a localitătii se va tine cont de următoarele

5                                                                               5

priorităţi:

 • completarea terenurilor disponibile din vatra actuală cu locuinţe sau instituţii publice;
 • disponibilizarea unor suprafeţe marginale la vatra actuală, pentru necesităţile de primă etapă;
 • dezvoltarea cu precădere a iniţiativei individuale în domeniul realizării locuinţelor prin acordarea unor terenuri în limitele stabilite de lege;
 • încurajarea iniţiativei particulare sau de grup în domeniul micii producţii şi prestărilor de servicii, prin rezervarea spre concesionare a unor terenuri în acest scop;
 • realizarea unor spaţii verzi, de sport şi agrement;
 • completarea reţelei instituţiilor şi serviciilor publice;
 • dezvoltarea infrastructurii localităţii, în ideea de realizare în timp a unui confort echilibrat pe întreaga suprafaţă ocupată.

Pentru continuitatea şi aprofundarea propunerilor din prezentul PUG, în perioada imediat următoare se vor elabora următoarele lucrări:

 • PUZ-uri şi PUD-uri pentru zonele în care au fost instituite interdicţii temporare de construire;
 • studii privind dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă a localităţii, a celei de telefonie şi a modernizării reţelei de drumuri.

întocmit,

Arh. Samoilă L.

Prezentul regulament local de urbanism, este o documentaţie de urbanism cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe întreg teritoriul localităţii.

Regulamentul local de urbanism se asociază planului urbanistic general al comunei Fundeni, având menirea de a explica şi detalia, sub forma unor prescripţii (permisiuni şi restricţii), prevederile P.U.G., în vederea urmăririi acestuia.

Regulamentul de urbanism împreună cu Planul urbanistic general constituie acte de autoritate ale administraţiei publice locale şi se aprobă de Consiliul local, pe baza avizelor obţinute, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991(după aprobare în Regulament se specifică numărul şi data aprobării).

Pe baza P.U.G. şi a Regulamentului de urbanism, se eliberează certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pe teritoriul comunei.

Regulament Local de Urbanism

 com. Fundeni, jud. Călăraşi

Regulamentul este structurat pe următoarele capitole :

CAP.1 – PRESCRIPŢII GENERALE LA NIVELUL LOCALITĂŢII

CAP.2 – PRESCRIPŢII SPECIFICE ZONELOR FUNCŢIONALE

CAP.3 – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

CAP.1 – PRESCRIPŢII GENERALE LA NIVELUL LOCALITĂŢII

1.1.   Promovarea lucrărilor şi operaţiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii urbane a localităţii

 1. a) Întreaga suprafaţă cuprinsă în intravilanul propus este împărţită în U.T.R.-uri (unităţi teritoriale de referinţă), fiecare unitate beneficiind de un set de prescripţii care să permită aplicarea prevederilor P.U.G.
 2. b) Se vor trasa şi se vor introduce în intravilanul localităţii zonele noi propuse în P.U.G.
 3. c) Executarea studiilor de lotizări pentru toate suprafeţele noi propuse pentru construcţia de locuinţe.
 4. d) Se vor trasa şi realiza apoi, toate circulaţiile propuse prin P.U.G. sau prin studiile de lotizări.
 5. e) Se va respecta zonificarea localităţii propusă în P.U.G., ţinându-se cont de funcţiunile dominante stabilite, relaţiile între diferitele zone funcţionale şi de limitele intravilanului.

1.2.   Activitatea de construire în cadrul localităţii, potrivit propunerilor din P.U.G.urmează a se desfăşura astfel :

–  pe terenurile libere

–  prin restructurarea fondului existent degradat fizic şi moral

–  prin renovarea frontului construit existent

–  prin schimbarea de destinaţie

 • Autorizarea acestor categorii de construcţii va respecta prevederile P.U.G. şi prescripţiile prezentului regulament de urbanism.

În cazul comunei Fundeni, P.U.G. şi Regulamentul de urbanism conţin elemente suficiente care să permită eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie, cu excepţia zonelor cu interdicţie temporară de construire, zone pentru care urmează a fi realizate după caz, P.U.Z.-uri (Planuri urbanistice zonale) sau P.U.D.-uri. (Planuri urbanistice de detaliu).

De asemenea, se vor solicita Planuri urbanistice de detaliu pentru toate obiectivele cu caracter industrial sau agricol, ce se doreşte a fi executate.

La emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, este necesar a se ţine cont de următoarele condiţii de ordin general :

–  încadrarea cererii solicitantului în cadrul funcţiunii prevăzute în zona respectivă;

–  verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesionare, închiriere);

–  protejarea amplasamentelor obiectivelor de utilitate publică;

–  asigurarea condiţiilor de echipare tehnico edilitară şi a acceselor carosabile;

CAP.2 – PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR FUNCTIONALE

2.1. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Autorizarea realizării construcţiilor se va face de regulă, cu respectarea funcţiunii zonelor cuprinse în limitele intravilanului propus prin PUG.

Construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii, complementare sau diferite în raport cu funcţiunea dominantă a zonei respective, nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncţionalităţi, asigurându-se măsurile de protecţie şi integrarea lor în structura urbană stabilită prin prezentul PUG.

Se interzice realizarea construcţiilor sau amenajărilor având funcţiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin PUG.

La realizarea parcelărilor, pentru un număr mai mare de 12 loturi, aceasta şi executarea construcţiilor se poate face cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ condiţiile de mai jos.

2.1.1. Caracteristici ale parcelelor

Pentru a fi construibilă, o parcelă pentru locuinţe trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 1. să aibă o suprafaţă minimă de 150,00 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv 200,00 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
 2. adâncime mei mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei;
 3. c) să aibă un front la stradă de :

–  minim 8 m, în cazul locuinţelor înşiruite (două calcane laterale);

–  minim 12 m, în cazul locuinţelor izolate sau cuplate ( 4 faţade, sau 1 calcan şi 3 faţade);

 1. d) în cazul parcelelor de colţ, situate la intersecţia a două străzi, lăţimea minimă a frontului la strada principală trebuie să fie de 12 m ( în cazul locuinţelor cuplate, cu un calcan ) , respectiv 15 m ( în cazul locuinţelor izolate, cu 4 faţade).

Condiţiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât şi celor neregulate.

2.1.2.  Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament

Faţă de aliniament ( definit ca linia de demarcaţie între terenurile aparţinând domeniului public şi cele aparţinând domeniului privat ), construcţiile pot fi amplasate, sau aliniate ( alinierea construcţiilor fiind definită ca linia convenţională care urmăreşte fronturile construite ale clădirilor ), în următoarele situaţii :

– pe aliniament, în cazul când frontul construit existent se confundă cu linia de demarcaţie a proprietăţilor către stradă ;

– retras de la aliniament, în următoarele cazuri :

–  înscrierea în regimul de aliniere existent ;

– lărgirea drumului, alinierea construcţiilor noi fiind diferită faţa de alinierea existentă (spre interiorul parcelei );

– obţinerea unor distanţe de protecţie, în cazul unor artere de mare circulaţie

– facilitatea creării unor pieţe sau degajamente amenajate, în preajma unor construcţii cu circulaţie pietonală intensă ;

– obţinerea lăţimii minime a frontului la stradă, în cazul parcelelor de formă geometrică neregulată.

Lipsa aliniamentului la construcţii existente poate fi un element de particularizare, purtător de calitate, ceea ce impune pentru noile construcţii acceptarea amplasării de aliniamente variabile. În această situaţie alinierea principală va fi definită prin două linii : una către stradă şi una de retragere minimă admisă.

2.1.3.  Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei

Autorizarea executării construcţiilor este permisă pentru toate construcţiile ce se realizează pe o parcelă, numai dacă se respectă:

– distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil, respectiv 0,60m faţă de vecinătăţi pentru cazul în care pe peretele respectiv nu există ferestre ce asigură iluminatul natural al clădirii şi 1,90 m pentru cazul în care acestea există (servitutea de vedere);

– distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, respectiv asigurarea accesului vehiculelor de pompieri ce se va face prin

ganguri cu o lăţime minimă de 3,00 m şi o înălţime de 3,50 m, în cazul construcţiilor ce formează curţi interioare;

2.1.4.  Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele, pe aceeaşi parcelă

Distanţele dintre clădirile nealăturate, pe aceeaşi parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient în utilizarea construcţiilor : iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate, etc.

În  cazul construirii mai multor corpuri distincte de clădiri pe aceeaşi parcelă, distanţele minime dintre acestea vor fi egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3,0 m.

Anexele locuinţelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clădiri, sau pe limita de proprietate cu condiţia respectării prevederilor Codului civil (acordul vecinului pe a cărui limită de proprirtate se execută construcţia).

2.1.5.  Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

În mod excepţional, se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la aliniatul precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

Caracteristicile acceselor vehiculelor trebuie să fie adaptate naturii şi importanţei folosirii pe care o servesc. În consecinţă, ele se amenajează astfel încât să împiedice cel mai mic risc posibil pentru circulaţii.

Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecţii.

Numărul acceselor pe acelaşi drum să fie cât mai mic.

Pentru o parcelă alăturată mai multor drumuri ( ex. o parcelă de colţ ), accesul la drumul cu traficul cel mai intens poate fi interzis.

În cazul drumurilor cu circulaţie intensă, accesul la acesta a unei suite de parcele se poate prelua printr-un drum local.

Se menţionează condiţiile realizării acceselor în cazul unor reparcelări înstrăinări, etc.

Aleile (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.

Cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (lăţime 7m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei 4 din Regulamentul general de urbanism (H.G. 525/1996).

2.1.6.  Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

2.1.7.  Drumuri

Drumurile trebuie să se integreze corect în reţeaua generală de circulaţie.

Caracteristicile drumurilor trebuie să fie adaptate naturii şi importanţei folosinţelor pe care le servesc, trebuind să fie amenajate în consecinţă.

Intersecţiile trebuie amenajate pentru asigurarea vizibilităţii în condiţii optime.

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 24,00 m pentru drumurile naţionale şi de minimum 22,00 m pentru drumurile judeţene.

2.1.8.  Staţionarea autovehiculelor

Parcajele aferente oricăror funcţiuni se vor asigura în afara spaţiului drumului public.

2.1.9. Condiţii de echipare edilitară

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.

 1. a) Apă potabilă

Orice construcţie nouă, destinată locuirii, trebuie să fie racordată la reţeaua publică de distribuţie a apei potabile.

În situaţia în care, localitatea sau zona considerată nu dispune de reţea publică de distribuţie, se admite alimentarea cu apă din puţuri, condiţionat de asigurarea igienei generale a sursei şi a protecţiei sanitare în raport cu posibile surse vecine de poluare.

Parcelele pentru care nu se pot asigura condiţiile menţionate sunt neconstruibile.

 1. b) Canalizare menajeră

Orice construcţie nouă, destinată locuirii, trebuie să fie racordată la reţeaua publică de canalizare a apelor menajere.

În absenţa reţelei publice de canalizare a apelor menajere se admite evacuarea apelor în sistem individual sau de grup, conform actelor normative în viguare.

Sistemul individual sau de grup ( ex. bazine vidanjabile periodic ) vor fi prevăzute cu racord posibil la viitoarea reţea publică de canalizare menajeră.

Având în vedere că în momentul actual la nivelul localităţii Mânăstirea, există o reţea de alimentare cu apă ce urmează a fi dezvoltată, se poate aproba construirea de locuinţe sau de alte obiective, ţinându-se cont de dezvoltarea acesteia propusă prin PUG.

Soluţiile generale pentru realizarea alimentării cu apă a localităţilor Coconi şi Sultana sunt prevăzute în prezentul PUG.

2.1.10.  Aspectul exterior al construcţiilor

Se va respecta caracterul general al zonei şi armonizarea noilor construcţii cu aspectul clădirilor învecinate (materiale, goluri, registre de înălţime, detalii de arhitectură, conformarea acoperişului şi învelitorii etc.).

Se va urmări ridicarea aspectului arhitectural al clădirilor şi aspectului urbanistic al zonelor în care sunt amplasate.

2.1.11.  Condiţii de autorizare

 1. a) autorizarea realizării construcţiilor se va face de regulă, cu respectarea funcţiunii zonelor cuprinse în limitele intravilanului propus de P.U.G.;
 2. b) construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii, complementare sau diferite în raport cu funcţiunea dominantă a zonei respective, nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncţionalităţi, asigurându-se măsurile de protecţie şi integrarea lor în structura urbană stabilită prin U.G.;
 3. c) se va interzice realizarea construcţiilor sau a amenajărilor având funcţiuni incompatibile cu zonificarea funcţională propusă prin P.U.G.: unităţi poluante, locuinţe pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front minim la stradă, amenajări de camping-uri sau rulote, instalarea de chioşcuri, pe domeniul public;
 4. d) prescripţii referitoare la amenajarea şi întreţinerea spaţiului public şi a mobilierului urban:

–  amenajarea spaţiului public şi realizarea mobilierului urban se vor face numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate;

–  interzicerea amplasării şi realizării de mobilier urban, standuri comerciale, amenajări diverse, care stânjenesc circulaţia rutieră sau pietonală şi afectează estetica urbană;

 1. e) amplasarea construcţiilor faţă de arterele principale de circulaţie se va face conform profilelor transversale stabilite, putându-se face excepţii pentru realizarea unor investiţii cu caracter public, sau a altor prescripţii prevăzute în scopul armonizării arhitecturale urbanistice cu fondul construit existent (prin realizarea de P.U.D.-uri);
 2. f) se pot realiza investiţii compatibile cu zonificarea funcţională propusă prin P.U.G.: locuinţe individuale, dotări publice (de interes general), comerţ, servicii profesionale, sociale şi personale, activităţi nepoluante şi care nu necesită un volum mare de transporturi;
 3. condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către acestea vecinătăţilor :

–  respectarea documentelor cu caracter normativ (standarde, normative, instrucţiuni) în realizarea, proiectarea şi exploatarea lucrărilor tehnico edilitare ;

–  respectarea soluţiilor şi reglementărilor propuse în studiile şi proiectele de specialitate privind echiparea tehnico-edilitară a localităţii.

CAP.3 – PRESCRIPTII SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA

În funcţie de mărimea şi complexitatea localităţilor componente ale comunei, teritoriul acesteia a fost împărţit în unităţi teritoriale de referinţă ( U.T.R.-uri ) delimitate prin străzi existente, elemente de cadru natural ( ape, liziere de pădure, canale ) sau alte limite identificabile.

Principalele criterii de împărţire a localităţilor în unităţi teritoriale de referinţă sunt următoarele :

–  funcţiunea predominantă a zonei ;

–  omogenitatea zonei ;

–  zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale ;

–  limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape etc.).

3.1.  SAT  FUNDENI

U.T.R. 1

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 2 şi U.T.R. 8;

–  la vest : U.T.R. 4;

–  la sud : U.T.R. 12, şi U.T.R. 13;

–  la est : U.T.R. 9 şi U.T.R. 11

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm1;

– subzona instituţiilor publice şi servicii de interes general -IS1(primărie, magazin coop) ISi1 (unităţi învăţământ – şcoală generală), şi In1 (unităţi industrie nepoluantă – depozit materiale de construcţii);

– căi de comunicaţie rutieră CCr1;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R. 2

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 3;

–  la vest :  U.T.R. 21 şi U.T.R. 14;

–  la sud : U.T.R. 1 ;

–  la est : U.T.R. 8.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm2;

– căi de comunicaţie rutieră CCr2;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 3

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 4;

–  la vest :  U.T.R. 20;

–  la sud : U.T.R. 2 ;

–  la est : U.T.R. 5.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm2;

-zonă agricultură nepoluantă – An3 – S.C. AGROMEC S.A. Sediu central;

– căi de comunicaţie rutieră CCr23

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de agricultură nepoluantă.

U.T.R. 4

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : U.T.R. 3;

–  la est : U.T.R. 5.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm4;

– căi de comunicaţie rutieră CCr4;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 5

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  U.T.R. 3 şi U.T.R. 4;

–  la sud : U.T.R. 8;

–  la est : U.T.R. 6.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm5;

– căi de comunicaţie rutieră CCr5;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 6

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

–  la vest : U.T.R. 5;

–  la sud : U.T.R. 9;

–  la est : U.T.R. 7.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm6;

– subzona instituţiilor publice şi servicii de interes general – ISi1 (unităţi învăţământ – şcoală generală);

– căi de comunicaţie rutieră CCr6;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60.

U.T.R. 7

–  delimitări –

–  la nord : balta Frunzăneşti;

–  la vest :  U.T.R. 6;

–  la sud : U.T.R. 10 ;

–  la est : balta Frunzăneşti.

–  funcţiune dominantă – agrement, sport

– zonă, cu clădiri de tip rural – Lm7;

– zonă instituţii publice, servicii – IS7 – biserică ortodoxă

– zonă agrement, sport – P7, PS7;

– căi de comunicaţie rutieră CCr7;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

-se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R. 8

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 5;

–  la vest :  U.T.R. 2;

–  la sud : U.T.R. 1;

–  la est : U.T.R. 9.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm8;

– zonă construcţii şi amenajări tehnico-edilitare – Ge8 – gospodărie de apă;

– căi de comunicaţie rutieră CCr8;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 9

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 6;

–  la vest :  U.T.R. 1 şi U.T.R. 8;

–  la sud : U.T.R. 11;

–  la est : U.T.R. 10.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm9;

– căi de comunicaţie rutieră CCr9;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 10

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 7;

–  la vest :  U.T.R. 9;

–  la sud : U.T.R. 11;

–  la est : Balta Frunzăneşti.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm10;

– zonă instituţii publice, servicii – IS10 – casa parohială, sediu poliţie;

– căi de comunicaţie rutieră CCr10;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zona de protecţie a monumentului istoric, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 11

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 9 şi U.T.R. 10;

–  la vest :  U.T.R. 1 şi U.T.R.12;

–  la sud : U.T.R. 16;

–  la est : Balta Frunzăneşti.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm11;

– zonă instituţii publice, servicii – IS11 – biserică ortodoxă şi casa agronomului;

– zonă parc agrement – P11

– căi de comunicaţie rutieră CCr11;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zona de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 12

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 8;

–  la vest :  U.T.R. 13;

–  la sud : U.T.R. 16;

–  la est : U.T.R. 11.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm12;

– căi de comunicaţie rutieră CCr12;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 13

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 1;

–  la vest :  U.T.R. 14;

–  la sud : U.T.R. 16;

–  la est : U.T.R.11.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm13;

– zonă instituţii publice, servicii – ISs13 – dispensar uman;

– căi de comunicaţie rutieră CCr13;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;
 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 14

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 2;

–  la vest :  U.T.R. 22, U.T.R. 23 şi U.T.R. 24;

–  la sud : U.T.R. 15;

–  la est : U.T.R.1 şi U.T.R. 13.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm14;

– zonă instituţii publice, servicii – IS14 – cămin cultural;

 • căi de comunicaţie rutieră Ccr14;
 • căi de comunicaţie feroviară şi amenajări aferente – CCf14;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;
 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 15

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 14;

–  la vest :  U.T.R. 25;

–  la sud : U.T.R. 18;

–  la est : U.T.R. 16.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm15;

– căi de comunicaţie rutieră CCr15;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 16

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 11, U.T.R. 12 şi U.T.R. 13;

–  la vest :  U.T.R. 15;

–  la sud : U.T.R. 17 şi U.T.R. 18;

–  la est : U.T.R. 11 şi balta Frunzăneşti.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm16;

– căi de comunicaţie rutieră CCr16;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R.17

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 16 ;

– la vest : U.T.R.18;

– la sud : U.T.R.19;

– la est : balta Frunzăneşti.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An17;

– căi de comunicaţie rutieră CCr17;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 18

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 15, şi U.T.R. 16;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : U.T.R. 19 şi balta Frunzăneşti;

–  la est : U.T.R. 17.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm18;

– zonă instituţii de învăţământ – Isi18 – şcoală generală

– căi de comunicaţie rutieră CCr18;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– pentru zona aflată sub interdicţie definitivă de construire nu se pot aproba autorizaţii de construire.

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;
 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R.19

–  delimitări –

– la nord : U.T.R. 17;

– la vest : UTR18;

–  la sud : balta Frunzăneşti;

–  la est : balta Frunzăneşti;

–  funcţiune dominantă – gospodărie comunală, cimitire

 • zonă gospodărie comunală, cimitire – Gc19 – cimitir ortodox;
 • zonă instituţii publice, servicii – IS19 – biserică ortodoxă;

– căi de comunicaţie rutieră CCr19;

–  regim de înălţime – parter.

Reglementări :

permisiuni – se pot autoriza numai lucrări de gospodărie comunală şi circulaţii aferente;;

restricţii  – nu se vor aproba investiţii ale căror funcţiuni sunt incompatibile cu zona funcţională;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

U.T.R. 20

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : U.T.R. 21 şi U.T.R. 22;

–  la est : cale ferată şi D.J. 301.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm20;

– căi de comunicaţie rutieră CCr20;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 21

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 20;

–  la vest :  U.T.R.22;

–  la sud : U.T.R. 23;

–  la est : cale ferată şi D.J.301.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm21;

– zonă instituţii sănătate – ISs21 – dispensar veterinar;

– căi de comunicaţie rutieră CCr21;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;
 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 22

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R.20;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : U.T.R. 23;

–  la est : U.T.R.21.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm22;

– căi de comunicaţie rutieră CCr22;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 23

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 21, U.T.R. 22 şi U.T.R. 38;

–  la vest :  U.T.R. 38;

–  la sud : U.T.R. 24;

–  la est : cale ferată.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm23;

– zonă agricultură nepoluantă – An23 – S.C. AGROINDUSTRIALA FUNDENI S.A.;

– zonă industrie nepoluantă – In23 – moară, S.C. SOFABRICA DE CIORAPI ELASTICI TESĂTURI;

 • zonă parc agrement – P23;

– căi de comunicaţie rutieră CCr23

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– pentru zona aflată sub interdicţie temporară de construire, orice construcţie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de agricultură nepoluantă.

U.T.R.24

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 23 ;

– la vest : U.T.R.33;

– la sud : U.T.R.33;

– la est : U.T.R. 25.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An24 – S.C. AGROINDUSTRIALA FUNDENI S.A.;

– căi de comunicaţie rutieră CCr24;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.25

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 24;

– la vest : U.T.R.38;

– la sud : teren agricol;

– la est : U.T.R. 14 şi U.T.R. 15.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industrială nepoluantă – In25 – S.C. BALCAN S.R.L.;

– căi de comunicaţie rutieră CCr25;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 26

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol şi balta Frunzăneşti;

–  la sud : teren agricol şi balta Frunzăneşti;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm26;

– căi de comunicaţie rutieră CCr26

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

–  pentru zona aflată sub interdicţie temporară de construire, orice construcţie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R. 27

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol şi balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 28;

–  la est : teren agricol şi U.T.R. 29.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm27;

– căi de comunicaţie rutieră Ccr27;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R. 28

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 28;

–  la vest :  balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 30;

–  la est : teren agricol şi U.T.R. 76.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm28;

– căi de comunicaţie rutieră Ccr28;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R.29

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : U.T.R. 27 şi U.T.R. 28;

– la sud : teren agricol;

– la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An29 – sector comercial particular – ferma berbecuţi;

– căi de comunicaţie rutieră CCr24;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 30

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 28;

–  la vest :  balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 31 şi U.T.R. 32;

–  la est : U.T.R. 35 şi U.T.R. 76.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm30;

– zonă parc agrement – P30;

– căi de comunicaţie rutieră CCr30

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

–  pentru zona aflată sub interdicţie temporară de construire, orice construcţie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R.31

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 30;

– la vest : U.T.R. 30;

– la sud : U.T.R. 32;

– la est : U.T.R. 35 şi U.T.R. 36.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An31 – S.C. AGROMEC S.A. SECŢIA MECANIZARE;

– căi de comunicaţie rutieră CCr31;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– pentru zona aflată sub interdicţie definitivă de construire nu se pot elibera autorizaţii de construire.

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.32

–  delimitări –

– la nord : U.T.R. 30 şi U.T.R. 31;

– la vest : balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 33 şi U.T.R. 34;

–  la est : U.T.R. 36;

–  funcţiune dominantă – gospodărie comunală, cimitire

 • zonă gospodărie comunală, cimitire – Gc32 – cimitir ortodox;

– căi de comunicaţie rutieră CCr32;

–  regim de înălţime – parter.

Reglementări :

permisiuni – se pot autoriza numai lucrări de gospodărie comunală şi circulaţii aferente;;

restricţii  – nu se vor aproba investiţii ale căror funcţiuni sunt incompatibile cu zona funcţională;

U.T.R. 33

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 32;

–  la vest :  balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 34;

–  la est : U.T.R. 34.

–  funcţiune dominantă – instituţii publice, servicii

– zonă instituţii publice, servicii – IS33 – piscicola;

– căi de comunicaţie rutieră CCr33;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se  permite construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;
 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 34

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 32;

–  la vest :  balta Frunzăneşti şi U.T.R.33;

–  la sud : U.T.R. 37 şi teren agricol;

–  la est : U.T.R. 36.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm34;

– căi de comunicaţie rutieră CCr34

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

–  pentru zona aflată sub interdicţie definitivă de construire, nu se pot elibera autorizaţii de construire.

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R. 35

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 76;

–  la vest :  U.T.R. 30 şi U.T.R.31;

–  la sud : U.T.R. 36;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm35;

– căi de comunicaţie rutieră CCr35

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

–  pentru zona aflată sub interdicţie temporară de construire, orice construcţie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R.36

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 35;

– la vest : U.T.R. 31, U.T.R. 32 şi U.T.R.34;

– la sud : teren agricol;

– la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An36 – societate agricolă (fost C.A.P.);

– căi de comunicaţie rutieră CCr36;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– pentru zona aflată sub interdicţie definitivă de construire nu se pot elibera autorizaţii de construire.

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 37

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 34;

–  la vest :  balta Frunzăneşti;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm37;

– căi de comunicaţie rutieră CCr37

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

–  pentru zona aflată sub interdicţie temporară de construire, orice construcţie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R.38

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 23, şi U.T.R. 24;

– la vest : teren agricol;

– la sud : teren agricol;

– la est : U.T.R. 25.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An38;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

–  pentru zona aflată sub interdicţie temporară de construire, orice construcţie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D. aprobat.

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 39

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

–  la vest : balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 42, şi U.T.R. 44;

–  la est : U.T.R. 40.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm39;

– subzona instituţiilor publice, servicii – IS39;

– subzonă construcţii şi amenajări tehnico-edilitare – Ge39;

– subzonă parcuri agrement – P39

– căi de comunicaţie rutieră CCr39;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R. 40

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

–  la vest : U.T.R. 39;

–  la sud : U.T.R. 44, şi U.T.R. 45;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm40;

– subzona instituţiilor publice, servicii – IS40;

– subzonă parcuri agrement – P40

– căi de comunicaţie rutieră CCr40;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R.41

– delimitări –

– la nord : balta Frunzăneşti;

– la vest : teren agricol;

– la sud : teren agricol şi U.T.R. 43;

– la est : U.T.R. 42.

–  funcţiune dominantă – activităţi agricole nepoluante.

– zonă agricultură nepoluantă – An41;

– zonă instituţii publice, servicii – IS41;

– zonă parc, agrement – P41

– căi de comunicaţie rutieră CCr41;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industrial sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 42

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 39;

–  la vest : U.T.R. 41 şi balta Frunzăneşti;

–  la sud : U.T.R. 43;

–  la est : U.T.R. 44.

–  funcţiune dominantă – instituţii publice, servicii

– zona instituţiilor publice, servicii – IS42;

– subzonă parcuri agrement – P42

– căi de comunicaţie rutieră CCr42;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R. 43

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 41 şi U.T.R. 42;

–  la vest : teren agricol;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : U.T.R. 44.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm43;

– subzona instituţiilor publice, servicii – IS43;

– subzonă construcţii şi amenajări tehnico-edilitare – Ge43

– subzonă parcuri agrement – P43

– căi de comunicaţie rutieră CCr43;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R. 44

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 40;

–  la vest : U.T.R. 43;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : U.T.R. 45.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm44;

– subzona instituţiilor publice, servicii – IS44;

– subzonă parcuri agrement – P44

– căi de comunicaţie rutieră CCr44;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R. 45

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 40;

–  la vest : U.T.R. 44;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm45;

– subzona instituţiilor publice, servicii – IS45;

– subzonă parcuri agrement – P45

– căi de comunicaţie rutieră CCr45;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+2.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restrictii – se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

-indici de control admişi – P.O.T.= 30%, C.U.T.= 0,60 sau mai mari dacă este necesar pentru zonele de industrie nepoluantă.

U.T.R. 46

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : U.T.R. 47 ;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – agrement, sport

– zonă agrement – P46;

– căi de comunicaţie rutieră CCr46;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

 • indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60.

U.T.R. 47

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R. 46;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm47;

– căi de comunicaţie rutieră CCr47;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R.48

–  delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : teren agricol;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol;

–  funcţiune dominantă – gospodărie comunală

 • zonă gospodărie comunală – Gc48 – platformă ecologică;

– căi de comunicaţie rutieră CCr48;

–  regim de înălţime – nu este cazul.

Reglementări :

permisiuni – se pot autoriza numai lucrări de gospodărie comunală şi circulaţii aferente;;

 • restricţii – nu se vor aproba investiţii ale căror funcţiuni sunt incompatibile cu zona funcţională;

U.T.R.49

–  delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : teren agricol;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol;

–  funcţiune dominantă – construcţii şi amenajări tehnico-edilitare

 • zonă construcţii şi amenajări tehnico-edilitare – Ge49 – staţie epurare;

– căi de comunicaţie rutieră CCr49;

–  regim de înălţime – nu este cazul.

Reglementări :

permisiuni – se pot autoriza numai construcţii şi amenajări tehnico-edilitare;;

restricţii  – nu se vor aproba investiţii ale căror funcţiuni sunt incompatibile cu zona funcţională;

U.T.R. 50

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm50;

– căi de comunicaţie rutieră CCr50;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe

U.T.R.51

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : teren agricol;

– la sud : teren agricol;

– la est : U.T.R. 54.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industriale nepoluantă – In51;

– zonă servicii – IS51

– căi de comunicaţie rutieră CCr51;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industriale nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.52

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : teren agricol;

– la sud : teren agricol;

– la est : U.T.R. 53.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industriale nepoluantă – In52;

– zonă servicii – IS52

– căi de comunicaţie rutieră CCr52;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industriale nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.53

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : U.T.R. 52;

– la sud : teren agricol;

– la est : U.T.R. 54.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industriale nepoluantă – In53;

– zonă servicii – IS53

– căi de comunicaţie rutieră CCr53;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industriale nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.54

– delimitări –

– la nord : U.T.R.51;

– la vest : U.T.R. 53;

– la sud : teren agricol;

– la est : U.T.R. 55 şi U.T.R. 56.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industriale nepoluantă – In54;

– zonă servicii – IS54

– căi de comunicaţie rutieră CCr54;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industriale nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.55

– delimitări –

– la nord : teren agricol;

– la vest : teren agricol;

– la sud : teren agricol şi U.T.R. 56;

– la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industriale nepoluantă – In55;

– zonă servicii – IS55

– căi de comunicaţie rutieră CCr55;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii comerciale, prestări servicii şi spaţii destinate altor activităţi industriale nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R.56

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 55;

– la vest : U.T.R. 54;

– la sud : teren agricol;

– la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – activităţi industriale nepoluante.

– zonă industriale nepoluantă – In56;

– căi de comunicaţie rutieră CCr56;

Reglementări :

permisiuni  – se permite construirea de spaţii destinate activităţilor industriale nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

 • indici maximali de control admişi – P.O.T.=60%, C.U.T. =1,20 sau mai mari dacă este necesar în urma aprobării unui P.U.Z. sau P.U.D..

U.T.R. 13

–  delimitări –

–  la nord : U.T.R.14, 15;

–  la vest :  U.T.R. 14,8;

–  la sud : U.T.R.9 ;

–  la est :  U.T.R.12.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm13;

– zonă parc – P13;

– căi de comunicaţie rutieră CCr2;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe sau mai mari dacă este necesar pentru zonele agricolă şi industrie nepoluantă.

– indici de control – P.O.T.=10-20%, C.U.T. =0,10-0,40 sau mai mari dacă este necesar pentru zona de industrie sau agricolă nepoluantă.

3.2.  SAT  COCONI

U.T.R. 3,5

–  delimitări –

–  la nord : UTR2;

–  la vest :  teren agrico;

–  la sud : UTR4 ;

–  la est : UTR5.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm3;

– zonă parc – P3;

– yonă gospodărie comunală cimitire

– căi de comunicaţie rutieră CCr3;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

-se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe sau mai mari dacă este necesar pentru zonele agricolă şi industrie nepoluantă.

 • SAT SULTANA

U.T.R. 4

–  delimitări –

–  la nord : UTR5;

–  la vest :  teren agrico;

–  la sud : UTR3 ;

–  la est : UTR8.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm4;

– căi de comunicaţie rutieră CCr4;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

-se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe sau mai mari dacă este necesar pentru zonele agricolă şi industrie nepoluantă.

U.T.R. 7

–  delimitări –

–  la nord : lacul Mostistea;

–  la vest :  UTR6;

–  la sud : UTR8 ;

–  la est : lacul Mostiştea.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă, cu clădiri de tip rural – Lm7;

– zonă parc P7;

– zonă agricultură nepoluantă

– căi de comunicaţie rutieră CCr7;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe prin completări de la P la P+1 în regimul de aliniere impus de cel existent;

– se  permite de asemenea construirea de spaţii comerciale, prestări   servicii şi activităţi industriale sau agricole nepoluante;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

-se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,60 pentru zona de locuinţe sau mai mari dacă este necesar pentru zonele agricolă şi industrie nepoluantă.

U.T.R. 10

– delimitări –

– la nord : lacul Mostistea;

–  la vest : U.T.R.7;

–  la sud : U.T.R.8,9;

–  la est : U.T.R.lacul Mostistea

–  funcţiune dominantă – parc – P10

– căi de comunicaţie rutieră CCr1;

–  regim de înălţime – nu este cazul

Reglementări :

–  permisiuni

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor, de minim 12,00m faţă de DJ 303;

restrictii – pentru zonele puse sub interdictie temporara de construire, orice constructie sau amenajare se poate autoriza numai pe baza unui P.U.Z. sau P.U.D.aprobat;

-se impune elaborarea unor PUD-uri pentru orice constructie sau amenajare în perimetrele unitatilor publice existente;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

-indici de control admişi – P.O.T.=30%, C.U.T.=0,60

U.T.R.11

–  delimitări –

– la nord : Lacul Mostiştea;

– la vest : UTR10;

–  la sud : teren agricol;

–  la est : teren agricol;

–  funcţiune dominantă – construcţii şi amenajări edilitare

– Ge11 – Secţie IELIF şi staţie de pompare;

–  regim de înălţime – parter.

Reglementări :

permisiuni – se  permite construirea de spaţii şi amenajări edilitare;

restricţii  – nu se vor aproba investiţii ale căror funcţiuni sunt incompatibile cu zona funcţională;

– pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

Întocmit,

arh. Samoilă Laurenţiu

 • pentru zonele de protecţie a monumentelor istorice, nu se vor acorda autorizaţii de construire decat cu acordul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 Oraş Lehliu Gară, jud. Călăraşi

Regulamentul este structurat pe următoarele capitole :

CAP.1 – PRESCRIPŢII GENERALE LA NIVELUL LOCALITĂŢII

CAP.2 – PRESCRIPŢII SPECIFICE ZONELOR FUNCŢIONALE

CAP.3 – PRESCRIPŢII SPECIFICE UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REFERINŢĂ

CAP.1 – PRESCRIPŢII GENERALE LA NIVELUL LOCALITĂŢII

1.1.   Promovarea lucrărilor şi operaţiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii urbane a localităţii

 1. a) Întreaga suprafaţă cuprinsă în intravilanul propus este împărţită în U.T.R.-uri (unităţi teritoriale de referinţă), fiecare unitate beneficiind de un set de prescripţii care să permită aplicarea prevederilor P.U.Z.
 2. b) Se vor trasa şi se vor introduce în intravilanul localităţii zonele noi propuse în P.U.Z.
 3. c) Executarea studiilor de lotizări pentru toate suprafeţele noi propuse pentru construcţia de locuinţe.
 4. d) Se vor trasa şi realiza apoi, toate circulaţiile propuse prin P.U.G. sau prin studiile de lotizări.
 5. e) Se va respecta zonificarea localităţii propusă în P.U.Z., ţinându-se cont de funcţiunile dominante stabilite, relaţiile între diferitele zone funcţionale şi de limitele intravilanului.

1.2.   Activitatea de construire în cadrul localităţii, potrivit propunerilor din P.U.Z.urmează a se desfăşura astfel :

–  pe terenurile libere

–  prin restructurarea fondului existent degradat fizic şi moral

–  prin renovarea frontului construit existent

–  prin schimbarea de destinaţie

 • Autorizarea acestor categorii de construcţii va respecta prevederile P.U.Z. şi prescripţiile prezentului regulament de urbanism.

La emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, este necesar a se ţine cont de următoarele condiţii de ordin general :

–  încadrarea cererii solicitantului în cadrul funcţiunii prevăzute în zona respectivă;

–  verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (proprietate, concesionare, închiriere);

–  protejarea amplasamentelor obiectivelor de utilitate publică;

–  asigurarea condiţiilor de echipare tehnico edilitară şi a acceselor carosabile;

CAP.2 – PRESCRIPTII SPECIFICE ZONELOR FUNCTIONALE

2.1. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

Autorizarea realizării construcţiilor se va face de regulă, cu respectarea funcţiunii zonelor cuprinse în limitele intravilanului propus prin PUZ.

Construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii, complementare sau diferite în raport cu funcţiunea dominantă a zonei respective, nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncţionalităţi, asigurându-se măsurile de protecţie şi integrarea lor în structura urbană stabilită prin prezentul PUG.

Se interzice realizarea construcţiilor sau amenajărilor având funcţiuni incompatibile cu zonificarea propusă prin PUZ.

La realizarea parcelărilor, pentru un număr mai mare de 12 loturi, aceasta şi executarea construcţiilor se poate face cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ condiţiile de mai jos.

2.1.1. Caracteristici ale parcelelor

Pentru a fi construibilă, o parcelă pentru locuinţe trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 1. să aibă o suprafaţă minimă de 150,00 mp pentru clădiri înşiruite şi respectiv 200,00 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;
 2. adâncime mei mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei;
 3. c) să aibă un front la stradă de :

–  minim 8 m, în cazul locuinţelor înşiruite (două calcane laterale);

–  minim 12 m, în cazul locuinţelor izolate sau cuplate ( 4 faţade, sau 1 calcan şi 3 faţade);

 1. d) în cazul parcelelor de colţ, situate la intersecţia a două străzi, lăţimea minimă a frontului la strada principală trebuie să fie de 12 m ( în cazul locuinţelor cuplate, cu un calcan ) , respectiv 15 m ( în cazul locuinţelor izolate, cu 4 faţade).

Condiţiile de mai sus se aplică atât parcelelor cu forme geometrice regulate, cât şi celor neregulate.

2.1.2.  Amplasarea construcţiilor faţă de aliniament

Faţă de aliniament ( definit ca linia de demarcaţie între terenurile aparţinând domeniului public şi cele aparţinând domeniului privat ), construcţiile pot fi amplasate, sau aliniate ( alinierea construcţiilor fiind definită ca linia convenţională care urmăreşte fronturile construite ale clădirilor ), în următoarele situaţii :

– pe aliniament, în cazul când frontul construit existent se confundă cu linia de demarcaţie a proprietăţilor către stradă ;

– retras de la aliniament, în următoarele cazuri :

–  înscrierea în regimul de aliniere existent ;

– lărgirea drumului, alinierea construcţiilor noi fiind diferită faţa de alinierea existentă (spre interiorul parcelei );

– obţinerea unor distanţe de protecţie, în cazul unor artere de mare circulaţie

– facilitatea creării unor pieţe sau degajamente amenajate, în preajma unor construcţii cu circulaţie pietonală intensă ;

– obţinerea lăţimii minime a frontului la stradă, în cazul parcelelor de formă geometrică neregulată.

Lipsa aliniamentului la construcţii existente poate fi un element de particularizare, purtător de calitate, ceea ce impune pentru noile construcţii acceptarea amplasării de aliniamente variabile. În această situaţie alinierea principală va fi definită prin două linii : una către stradă şi una de retragere minimă admisă.

2.1.3.  Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei

Autorizarea executării construcţiilor este permisă pentru toate construcţiile ce se realizează pe o parcelă, numai dacă se respectă:

– distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil, respectiv 0,60m faţă de vecinătăţi pentru cazul în care pe peretele respectiv nu există ferestre ce asigură iluminatul natural al clădirii şi 1,90 m pentru cazul în care acestea există (servitutea de vedere);

– distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, respectiv asigurarea accesului vehiculelor de pompieri ce se va face prin

ganguri cu o lăţime minimă de 3,00 m şi o înălţime de 3,50 m, în cazul construcţiilor ce formează curţi interioare;

2.1.4.  Amplasarea construcţiilor unele faţă de altele, pe aceeaşi parcelă

Distanţele dintre clădirile nealăturate, pe aceeaşi parcelă, trebuie să fie suficiente pentru a permite întreţinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum şi accesul mijloacelor de salvare, astfel încât să nu rezulte nici un inconvenient în utilizarea construcţiilor : iluminare naturală, însorire, salubritate, securitate, etc.

În  cazul construirii mai multor corpuri distincte de clădiri pe aceeaşi parcelă, distanţele minime dintre acestea vor fi egale cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 3,0 m.

Anexele locuinţelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de clădiri, sau pe limita de proprietate cu condiţia respectării prevederilor Codului civil (acordul vecinului pe a cărui limită de proprirtate se execută construcţia).

2.1.5.  Accese carosabile

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

În mod excepţional, se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la aliniatul precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

Caracteristicile acceselor vehiculelor trebuie să fie adaptate naturii şi importanţei folosirii pe care o servesc. În consecinţă, ele se amenajează astfel încât să împiedice cel mai mic risc posibil pentru circulaţii.

Accesele trebuie îndepărtate, cât mai mult posibil, de intersecţii.

Numărul acceselor pe acelaşi drum să fie cât mai mic.

Pentru o parcelă alăturată mai multor drumuri ( ex. o parcelă de colţ ), accesul la drumul cu traficul cel mai intens poate fi interzis.

În cazul drumurilor cu circulaţie intensă, accesul la acesta a unei suite de parcele se poate prelua printr-un drum local.

Se menţionează condiţiile realizării acceselor în cazul unor reparcelări înstrăinări, etc.

Aleile (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o lăţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere.

Cele cu o lungime de maximum 100 m, minimum 2 benzi (lăţime 7m), cu trotuar cel puţin pe o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

Numărul şi configuraţia acceselor se determină conform anexei 4 din Regulamentul general de urbanism (H.G. 525/1996).

2.1.6.  Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

Prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni dintr-un drum public, care pot fi trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

2.1.7.  Drumuri

Drumurile trebuie să se integreze corect în reţeaua generală de circulaţie.

Caracteristicile drumurilor trebuie să fie adaptate naturii şi importanţei folosinţelor pe care le servesc, trebuind să fie amenajate în consecinţă.

Intersecţiile trebuie amenajate pentru asigurarea vizibilităţii în condiţii optime.

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa între gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 24,00 m pentru drumurile naţionale şi de minimum 22,00 m pentru drumurile judeţene.

2.1.8.  Staţionarea autovehiculelor

Parcajele aferente oricăror funcţiuni se vor asigura în afara spaţiului drumului public.

2.1.9. Condiţii de echipare edilitară

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.

 1. a) Apă potabilă

Orice construcţie nouă, destinată locuirii, trebuie să fie racordată la reţeaua publică de distribuţie a apei potabile.

În situaţia în care, localitatea sau zona considerată nu dispune de reţea publică de distribuţie, se admite alimentarea cu apă din puţuri, condiţionat de asigurarea igienei generale a sursei şi a protecţiei sanitare în raport cu posibile surse vecine de poluare.

Parcelele pentru care nu se pot asigura condiţiile menţionate sunt neconstruibile.

 1. b) Canalizare menajeră

Orice construcţie nouă, destinată locuirii, trebuie să fie racordată la reţeaua publică de canalizare a apelor menajere.

În absenţa reţelei publice de canalizare a apelor menajere se admite evacuarea apelor în sistem individual sau de grup, conform actelor normative în viguare.

Sistemul individual sau de grup ( ex. bazine vidanjabile periodic ) vor fi prevăzute cu racord posibil la viitoarea reţea publică de canalizare menajeră.

Având în vedere că în momentul actual la nivelul localităţii Mânăstirea, există o reţea de alimentare cu apă ce urmează a fi dezvoltată, se poate aproba construirea de locuinţe sau de alte obiective, ţinându-se cont de dezvoltarea acesteia propusă prin PUZ.

2.1.10.  Aspectul exterior al construcţiilor

Se va respecta caracterul general al zonei şi armonizarea noilor construcţii cu aspectul clădirilor învecinate (materiale, goluri, registre de înălţime, detalii de arhitectură, conformarea acoperişului şi învelitorii etc.).

Se va urmări ridicarea aspectului arhitectural al clădirilor şi aspectului urbanistic al zonelor în care sunt amplasate.

2.1.11.  Condiţii de autorizare

 1. a) autorizarea realizării construcţiilor se va face de regulă, cu respectarea funcţiunii zonelor cuprinse în limitele intravilanului propus de P.U.Z.;
 2. b) construcţiile şi amenajările cu alte destinaţii, complementare sau diferite în raport cu funcţiunea dominantă a zonei respective, nu trebuie să creeze incomodări sau disfuncţionalităţi, asigurându-se măsurile de protecţie şi integrarea lor în structura urbană stabilită prin U.Z.;
 3. c) se va interzice realizarea construcţiilor sau a amenajărilor având funcţiuni incompatibile cu zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z.: unităţi poluante, locuinţe pe parcele care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă minimă şi front minim la stradă, amenajări de camping-uri sau rulote, instalarea de chioşcuri, pe domeniul public;
 4. d) prescripţii referitoare la amenajarea şi întreţinerea spaţiului public şi a mobilierului urban:

–  amenajarea spaţiului public şi realizarea mobilierului urban se vor face numai pe bază de documentaţii de specialitate aprobate;

–  interzicerea amplasării şi realizării de mobilier urban, standuri comerciale, amenajări diverse, care stânjenesc circulaţia rutieră sau pietonală şi afectează estetica urbană;

 1. e) amplasarea construcţiilor faţă de arterele principale de circulaţie se va face conform profilelor transversale stabilite, putându-se face excepţii pentru realizarea unor investiţii cu caracter public, sau a altor prescripţii prevăzute în scopul armonizării arhitecturale urbanistice cu fondul construit existent (prin realizarea de P.U.D.-uri);
 2. f) se pot realiza investiţii compatibile cu zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z.: locuinţe individuale, dotări publice (de interes general), comerţ, servicii profesionale, sociale şi personale, activităţi nepoluante şi care nu necesită un volum mare de transporturi;
 3. condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către acestea vecinătăţilor :

–  respectarea documentelor cu caracter normativ (standarde, normative, instrucţiuni) în realizarea, proiectarea şi exploatarea lucrărilor tehnico edilitare ;

–  respectarea soluţiilor şi reglementărilor propuse în studiile şi proiectele de specialitate privind echiparea tehnico-edilitară a localităţii.

CAP.3 – PRESCRIPTII SPECIFICE UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA

În funcţie de mărimea şi complexitatea localităţilor componente ale comunei, teritoriul acesteia a fost împărţit în unităţi teritoriale de referinţă ( U.T.R.-uri ) delimitate prin străzi existente, elemente de cadru natural ( ape, liziere de pădure, canale ) sau alte limite identificabile.

Principalele criterii de împărţire a localităţilor în unităţi teritoriale de referinţă sunt următoarele :

–  funcţiunea predominantă a zonei ;

–  omogenitatea zonei ;

–  zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale ;

–  limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape etc.).

U.T.R. 1

– delimitări –

– la nord : U.T.R. 2 şi U.T.R. 3;

–  la vest : U.T.R. 2;

–  la sud : teren agicol;

–  la est : teren agricol

–  funcţiune dominantă – instituţii publice, servicii, agrement

– zona instituţiilor publice şi servicii de interes general – IS1

– yonă agreement, parc – P1

– căi de comunicaţie rutieră CCr1;

–  regim de înălţime – P, P+1, P+1+M.

Reglementări :

–  permisiuni –  se vor elibera certificate de urbanism cu precădere pentru instituţii de învăţământ şi administraţie publică;

–  se pot elibera certificate de urbanism pentru  construcţii de locuinţe, prin completări, recomandabil P+1;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

-indici de control admişi – P.O.T.max = 30%, C.U.T.max = 0,90.

U.T.R. 2

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  teren agricol;

–  la sud : U.T.R. 4 ;

–  la est : U.T.R. 1.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm2;

– căi de comunicaţie rutieră CCr2;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1, P+1+M.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe în regimul de aliniere impus prin PUZ;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,90 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 3

–  delimitări –

–  la nord : teren agricol;

–  la vest :  UTR 1;

–  la sud : U.T.R. 5 ;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm3;

– zonă servicii – IS 3

– zonă parc – P3

– căi de comunicaţie rutieră CCr3;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1, P+1+M.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe în regimul de aliniere impus prin PUZ;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,90 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 4

–  delimitări –

–  la nord : UTR 2;

–  la vest :  teren agricol

–  la sud : teren agricol;

–  la est : UTR 5.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm4;

– zonă parc – P

– căi de comunicaţie rutieră CCr4;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1, P+1+M.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe în regimul de aliniere impus prin PUZ;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,90 pentru zona de locuinţe

U.T.R. 5

–  delimitări –

–  la nord : UTR 3;

–  la vest :  UTR 4;

–  la sud : teren agricol ;

–  la est : teren agricol.

–  funcţiune dominantă – locuinţe

– zonă rezidenţială, cu clădiri de tip rural – Lm5;

– zonă servicii – IS 5

– căi de comunicaţie rutieră CCr5;

–  regim de înălţime – predominant P, parţial P+1, P+1+M.

Reglementări :

permisiuni  – se pot autoriza construcţii de locuinţe în regimul de aliniere impus prin PUZ;

–  se va respecta regimul de aliniere impus de Legea drumurilor;

restricţii –  nu se vor elibera autorizaţii de construcţii pentru alte tipuri de funcţiuni;

– indici de control – P.O.T.=30%, C.U.T. =0,90 pentru zona de locuinţe

Întocmit,

Arh. Samoilă L:

Instructiuni

 1. Pentru a accesa o cerere trebuie sa dati click pe numele sau
 2. Descarcati o cerere, formular, anexa dand click pe legatura aflata in dreptul sau
 3. Tipariti, completati si semnati documentele
 4. Le depuneti completate la sediul nostru
 5. Pentru ajutor telefonic va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 024 251 6306
Va multumim!