UAT COMUNA FUNDENI

JUDETUL CALARASI

Anexa la Dispozitia nr……../……………

DECLARAŢIE

Privind asumarea agendei de integritate organizaţională în coordonatele

Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,

U.A.T. COMUNA FUNDENI , în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local/ consiliului judeţean şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul unităţii administrativ-teritoriale,

Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2021-2025,

Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2021-2025,

Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ-teritoriale,

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAŢIE,

prin care:

Se confirmă angajamentul că la nivelul U.A.T. COMUNA FUNDENI se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârşească fapte de corupţie;

Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă precum şi conflictul de interese şi incompatibilităţile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituţiei şi încrederea în aceasta;

Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;

Susţine şi promovează creşterea gradului de respectare şi aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

Contribuie la reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor şi asigură implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;

Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei cu privire la gradului de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituţiei precum şi referitor la stadiul implementării măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).

Această declaraţie a fost adoptată de către U.A.T. COMUNA FUNDENI

   PRIMAR                                                           Secretar General al Comunei

CARTUSANU GHEORGHITA                                            Burlacu Lucica Lenuta

Data: 13.03.2023