Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. …. / ……..

 

PLAN DE INTEGRITATE

al instituției: Comuna Fundeni

 

Nivel Descriere Indicatori Surse de verificare Riscuri Responsabil Resurse Termen
OBIECTIV GENERAL 1- DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENŢEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL
Obiectiv specific 1.1. Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale
Măsura 1.1.1 Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informaţii de interes public Gradul de publicare – informații care se publică din oficiu (nr. categorii de informații publicate/ nr. categorii prevăzute de Legea nr. 544/2001); Site-ul instituției Furnizarea cu întârziere a informațiilor de către compartimentele de specialitate cu competenţă în domeniu Conducerea primăriei

/ Persoană responsabilă

Nu necesită resurse financiare suplimentare Permanent
Rata de răspuns la solicitări de informaţii (nr. de răspunsuri/nr. de solicitări); Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Evaluare semestrial/ anual
Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; Rapoarte de activitate publicate anual Resurse umane insuficiente În limita bugetului aprobat și a

resurselor umane desemnate

Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale
Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate; Hotărâri judecătorești
Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale;

 

 

Măsura 1.1.2 Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă; Site-ul unității / Avizier Resurse umane insuficiente; Conducerea unității / Persoană responsabilă Resurse umane desemnate Permanent
Nr. de consultări publice organizate; Minutele ședințelor de consultare/ dezbatere Furnizarea cu întârziere a informațiilor;
Rata de răspuns la solicitări de informaţii; Nr proiecte in dezbatere publica Evaluare semestrial/ anual
Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu; Rapoarte de activitate publicate anual Posibile erori de comunicare;
Rata de contestare în instanţă a deciziilor sau măsurilor adoptate; Hotărâri judecătoreşti
Tipul de servicii prestate;
Măsura 1.1.3 Dezvoltarea soluţiilor e- administrare ca platformă de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni  

Platformă dezvoltată;

Site –ul instituției Lipsa resurselor financiare și umane necesare Conducerea Primăriei; În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate Permanent
 

Nr. de utilizatori;

Acces limitat la internet;
 

Frecvența utilizării;

Rapoarte de activitate Lipsa unui sistem informatic de management al documentelor; Administratorul bazei de date și IT; Evaluare semestrial/ anual
 

Tipul de servicii prestate;

Măsura 1.1.4 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistenţă, cursuri de formare pentru creşterea capacităţii unității de a furniza informaţii de interes public şi de a asigura un proces participativ de calitate Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 şi 52/2003; Site -ul instituției Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare. Conducerea Primăriei; În limita bugetului aprobat Permanent
Nr. activităţi de schimb de bune practici şi asistenţă; Rapoarte de activitate Coordonatorul planului sectorial;
Nr. cursuri de formare; Nr. participanţi; Surse atrase proiecte/ colaborări

 

 

Obiectiv specific 1.2. Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice
Măsura 1.2.1 Consolidarea platformei de transparenţă bugetară prin creşterea numărului de informaţii, rapoarte şi bugete publicate Veniturile şi cheltuielile fiecărei instituţii publice; Site -ul instituției Lipsa capacităţii de a publica bugetele Conducerea Primăriei; Nu necesită resurse financiare suplimentare Permanent
Numărul şi structura instituţiilor publice publicate; Bugetul aprobat al instituţiei publice, publicate;
Informaţii privind gradul de angajare a bugetului aprobat publicate; Raport anual SNA Administratorul bazei de date și IT;
Rapoarte financiar- contabile publicate;
OBIECTIV GENERAL 2- CREŞTEREA INTEGRITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN INCLUDEREA MĂSURILOR DE PREVENIRE A CORUPŢIEI CA ELEMENTE OBLIGATORII ALE PLANURILOR MANAGERIALE ŞI EVALUAREA LOR PERIODICĂ CA PARTE INTEGRANTĂ A PERFORMANŢEI ADMINISTRATIVE
Obiectiv specific 2.1. Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale
Măsura 2.1.1 Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul instituției, conform legii Nr. recomandări formulate; Rapoarte de audit Resurse umane insuficiente. Compartiment de audit intern Nu necesită resurse financiare suplimentare Începând cu anul curent
Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Resurse umane desemnate
Măsura 2.1.2 Publicarea listei incidentelor de integritate şi a măsurilor de remediere, alături de rezultatele evaluării SCIM şi de indicatorii aferenţi fiecărui standard Listă publicată; Portal SNA Absenţa informaţiilor cu privire la incidentele de integritate; Comisia SCIM; În limita bugetului aprobat Anual, începând cu anul după aprobarea raportului anual
Evaluare SCIM publicată; Absenţa evaluării implementării standardelor SCIM; Coordonatorul planului sectorial; Resurse umane desemnate
Măsura 2.1.3 Stabilirea de ţinte de management pentru funcţiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă şi de implementare a standardelor legale de integritate, precum şi Nr. ţinte de management stabilite; Site-ul instituţiei Lipsa interesului conducerii instituţiei publice; Conducător instituție; Nu necesită resurse financiare suplimentare Sem. I

 

 

aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate; Comisia SCIM;
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂŢII, REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR ŞI A RISCURILOR DE CORUPŢIE ÎN SECTOARE ŞI DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
Obiectiv specific 3.1 Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în structurile aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local din instituție
Măsura 3.1.1 Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupţie, pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate; Rapoarte şi informări publice Nealocarea resurselor umane şi bugetare; Comisia SCIM În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate Semestrul II
Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate;
Nr. şi tipul de măsuri preventive adoptate;
Măsura 3.1.2 Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei Nr. de proceduri simplificate; Norme metodologice şi proceduri adoptate Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi procedure; Comisia SCIM; În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate Semestrul II
Durata procedurii; Costurile reduse; Responsabil bază de date și IT
Măsura 3.1.3 Analiza indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calităţii serviciilor şi transparenţa instituţională Nr. măsuri dispuse; Rapoarte şi informări Absenţa informaţiilor necesare cu privire la incidentele de integritate; Comisia SCIM; Nu necesită resurse financiare suplimentare Semestrul II
Gradul de satisfacție al elevilor, parintilor, altor factori interesati cu privire la calitatea serviciilor; Absenţa evaluării calităţii serviciului de către beneficiari; Coordonatorul planului sectorial; Resurse umane desemnate
Măsura 3.1.4 Implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie Nr. de planuri de remediere a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie adoptate; Registrul riscurilor Nivel scăzut de implicare a autorităţilor publice locale; Comisia SCIM; Nu necesită resurse financiare suplimentare Anual
Nr. de recomandări implementate/instituţie; Rapoarte anuale Caracter formal al demersului; Coordonatorul planului sectorial; Resurse umane desemnate

 

 

Măsura 3.1.5 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziţii publice, conform prevederilor legale; Programul anual de achiziţii publice Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare / Contracte de achiziții Deficiențe de comunicare între compartimentele funcţionale cu impact în stabilirea  necesarului de achiziţii publice; Conducerea Unității Nu necesită resurse financiare suplimentare / Resurse umane desemnate Anual / Permanent
Măsura 3.1.6 Elaborarea și implementarea procedurilor specifice Nr proceduri elaborate; Proceduri Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Conducerea primăriei

/ Comisie SCIM

În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate Permanent
Nr proceduri implementate; Procese verbale intruniri/analiză Evaluare semestriala si anuala
Nr. Proceduri revizuite/armonizate; Lista difuzare / Raport instruire Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;
Măsura 3.1.7 Implementarea Codului de Conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate, conflict de interese, neregulilor și a suspiciunilor de fraudă de către personalul implicat  în managementul proiectelor, accesarea și utilizarea fondurilor Document elaborate; Procese verbale intruniri/analiză

Lista difuzare Raport instruire

Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Conducerea instituției

/ Comisie SCIM

Nu necesită resurse financiare suplimentare Trimestrul I anual
Document adoptat și implementat;
Măsura 3.1.8 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control Proceduri elaborate / Proceduri aprobate și implementate;

Număr de situații de încălcare a normelor;

Nr de contestații;

Dosarul documentației de examinare/ concurs Procese verbale ale comisiei de disciplină Procedura operaționala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control Erori în interpretarea prevederilor legale Responsabil Resurse Umane, Salarizare; Nu necesită resurse suplimentare

Resurse umane desemnate

Permanent, evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.1.9 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în procesul de evaluare a personalului Proceduri elaborate; Proceduri aprobate și implementate;

Nr de contestații;

Procedura operaționala/sistem Nr de contestații soluționate favorabil Acte ale organelor de control Erori în interpretarea prevederilor legale; Compartiment secretariat

Compartimentele implicate

Nu necesită resurse suplimentare

Resurse umane desemnate

Permanent, evaluare semestrială și anuală

 

 

Măsura 3.2.0 Derularea de campanii de conştientizare, organizarea de dezbateri publice periodice în unitate şi promovarea bunelor practici anticorupţie Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări; Site-ul unității / Avizier; Nealocarea resurselor umane şi bugetare; Conducerea instituţiei; În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate Permanent
Nr. participanți din partea beneficiarilor / organizațiilor neguvernamentale; Tipuri de subiecte abordate;

Nr. recomandări;

Chestionare de evaluare a satisfacției beneficiarului Rapoarte de participare Minute dezbateri Coordonatorul planului sectorial; Evaluare semestrială și anuală
Măsura 3.2.1 Realizarea unor proiecte/activităţi în comun cu participarea compartimentelor unitatii și a beneficiarilor, având ca obiectiv prevenirea corupţiei, promovarea eticii şi integrităţii Nr. de proiecte/activităţi derulate; Rapoarte publice Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale; Conducerea instituţiei; În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate Anual
Nr. de întâlniri; Nr. şi gradul de implicare al beneficiarilor în proiectele/activităţile organizate; Întâlniri Coordonatorul planului sectorial;
Măsura 3.2.2 Actualizarea codurilor de conduită la nivelul instituției; Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate; Rapoarte publice Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor unității și a conducerii; Conducerea unității; Comisia SCIM Nu necesită resurse suplimentare

Resurse umane desemnate

Sem. I-II anual
Măsura 3.2.3  

 

Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese în rândul personalului şi implementarea de soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea lor

 

 

Gradul de implementare a planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese;

 

 

Site-ul instituției

 

 

Neimplementarea planului de prevenire şi soluţionare a conflictelor de interese;

 

 

Conducerea primăriei

 

 

Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate

 

 

Permanent

Măsura 3.2.4  

 

Revizuirea mecanismului de feedback al beneficiarului

 

 

Date de feedback colectate

 

 

Site-ul instituției

 

 

Nealocarea resurselor umane şi financiare

 

 

Conducerea primăriei

 

 

În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

 

 

Permanent

 

 

Măsura 3.2.5  

 

Adoptarea codului de etică de către unitate

 

 

Cod de etică aprobat

 

 

Lista difuzare / Raport instruire

 

 

Întârzieri în promovarea proiectului;

 

 

Conducerea primăriei

 

 

Nu necesită resurse suplimentare / Resurse umane desemnate

 

 

Permanent

Măsura 3.2.6  

 

Adoptarea unui cadru transparent pentru asigurarea integrităţii concursurilor desfășurate în cadrul instituției

 

 

Măsuri preventive Implementate; / Rata de contestare a rezultatelor concursurilor; / Rata de promovare a concursurilor;

/ Măsuri adoptate de securizare a lucrărilor;

 

 

Procese verbale; / Procedura operaționala / Nr de contestații soluționate favorabil

 

 

Resurse financiare insuficiente; / Rata scăzută de promovare a concursurilor; / Neasigurarea măsurilor de organizare transparentă a concursurilor;

 

 

Conducerea primăriei

 

 

În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

 

 

Permanent

Măsura 3.2.7  

 

Monitorizarea video şi audio a concursurilor şi examenelor naţionale organizate în sistemul educaţional;

Nr. de camere video montate; Nr. de sisteme audio montate; / Nr. de încălcări ale prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale surprinse pe camerele video sau de sistemele audio;  

 

Procese verbale

 

 

Nealocarea resurselor necesare;

 

 

Conducerea primăriei

 

 

În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

 

 

Permanent la organizarea concursurilor şi examenelor

OBIECTIV GENERAL 4 – CREŞTEREA GRADULUI DE CUNOAŞTERE ŞI ÎNŢELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAŢI ŞI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE
Obiectiv specific 4.1 Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului
Măsura 4.1.1  

Asigurarea participării propriilor angajaţi la cursuri/instruiri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude

 

Nr. salariaţi care au participat la cursuri de formare profesională/ instruiri;

 

Rapoarte de participare / Evaluări postparticipare

 

Resurse financiare şi umane insuficiente; / Programa cursurilor neadaptată profilului participanţilor;

 

Conducerea Primăriei; Responsabil Resurse Umane;

 

Permanent / Evaluare semestrială și anuală

 

 

Măsura 4.1.2  

Dezvoltarea de programe de formare / participarea la schimburi de experiență în domenii precum: etică, deontologie profesională și conduită; declararea averilor; conflicte de interese; incompatibilități; riscuri și vulnerabilități; consilieri de etică; transparență în procesul decizional; acces la informații de interes public; conduita personalului cu atribuții de control; achiziții publice și management financiar; sistem de control intern managerial

 

Număr de activități de formare;

Număr de persoane care au fost instruite;

 

Rapoarte de activitate Lista de prezență cu participanții

 

Nivel scăzut de informații cu privire la posibilitatea participării la programele de formare gratuite susținute prin proiecte implementate la nivel național; Întârzieri în diseminarea punerea în practică a cunoștințelor dobândite la sesiunile de formare; Resurse financiare limitate; Tratarea cu superficialitate a participarii la sesiunile de formare/instruire

 

Comisia CIM; Resurse Umane;

 

Permanent / Evaluare semestrială și anuală

Măsura 4.1.3  

Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele  faptelor de corupţie și a incidentelor de integritate

 

Nr. de angajaţi care au fost informaţi;

Nr. informări transmise;

 

Nr. ghiduri/broşuri/ pliante diseminate /elaborate;

 

Note de informare E-mailuri transmise

 

Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor după participarea la cursuri; Întârzieri în elaborare și diseminare cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a personalului;

 

Consilier de etică;

 

Grup de lucru pentru implementarea planului sectorial;

 

Permanent

Obiectiv specific 4.2 Creşterea gradului de informare a beneficiarilor cu privire la impactul fenomenului de corupţie
Măsura 4.2.1 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line) Nr. sesizări primite; Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări; Tipul măsurilor administrative dispuse; Nr. sesizări la comisia de disciplină; Nr. sesizări la comisia de etică; Site-ul instituției / Raport de activitate Lipsa de implicare a cetățenilor; Conducerea Primăriei; Administratorul bază de date și IT; Permanent / evaluare semestrial/ anual

 

 

Măsura 4.2.2 Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor Nr. chestionare aplicate; Nr. sesizări primite; Nr. activităților reclamate; Nr. servicii evaluate prin chestionar; Site-ul instituției

 

Rapoarte anuale de valorificare a datelor analizate

Posibile erori în colectarea și valorificarea datelor

Lipsa de implicare a beneficiarilor

Conducerea Primăriei; Permanent / Evaluare semestrial/ anual
OBIECTIV GENERAL 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANŢEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ŞI ADMINISTRATIVE
Obiectiv specific 5.1 Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a activităţii de monitorizare şi evaluare a averilor şi a intereselor, astfel încât să se obţină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilităţi
Măsura 5.1.1 Monitorizarea (follow- up) parcursului cazurilor ANI înaintate instituţiilor/ autorităţilor competente (parchete, instanţe de judecată, comisii de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, comisii de disciplină) Cooperare între ANI şi instituție Statistici realizate periodic Neinformarea sau informarea  cu întârziere a cazurilor de gen; Secretarul comunei Permanent
Măsura 5.1.2 Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție Nr sesizări primite; Nr sesizări în curs de soluționare; Nr sesizări soluționate; Nr sancțiunilor dispuse; Nr tipurilor de sancțiuni dispuse; Nr decizii anulate în instanță; Nr decizii modificate în instanță; Nr persoane care au săvârșit în mod repetat abateri; Activitate comisie de disciplină

Decizii comisie de disciplină

Orientarea practicii comisiei de disciplină spre cele mai ușoare sancțiuni; Conducerea Primăriei; Permanent
Măsura 5.1.3 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare Nr rapoarte publicate/difuzate; Raport publicat Întârzieri în publicare/difuzare; Responsabil Resurse umane; Permanent
Măsura 5.1.4 Elaborarea unui plan de măsuri pentru diminuarea riscului de apariție a faptelor care pot genera sancțiuni și evaluarea periodică a îndeplinirii acestuia Nr. și tipul de abateri disciplinare;

Nr și tipul de sancțiuni dispuse;

Raport evaluare îndeplinire plan;

Registru sancțiuni;

 

Plan măsuri elaborate; Acte administrative; Rapoarte evaluare

Erori în înregistrarea sancțiunilor (sancțiuni dispuse și neînregistrate); Responsabil Resurse umane; Secretar comisie de disciplină; Comisia SCIM; Consilier etică; Permanent Evaluare semestrial/ anual

 

 

Obiectiv specific 5.2 Consolidarea mecanismelor de control administrativ
Măsura 5.2.1 Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern/ audit şi conştientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial Nr. de angajaţi raportat la volumul de activitate; Resurse materiale alocate; Resurse umane alocate; Nr. de recomandări formulate/ implementate; Rapoarte anuale de activitate Resurse umane şi financiare insuficiente; Resurse umane insuficient instruite pentru abordarea noilor cerințe; Conducerea Primăriei; Comisia SCIM; Permanent

 

Evaluare semestrial și anual

Măsura 5.2.2 Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor Nr. de sesizări primite; Nr. de sesizări în curs de soluţionare; Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse; Dispoziții ale comisiei Caracter formal al activităţii comisiilor de disciplină; Conducerea Primăriei; Comisia de disciplină; Permanent
Măsura 5.2.3 Utilizarea la nivelul instituţiilor publice a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor

O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naţionale;

Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective; / Numărul şi categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul naţional de raportare; Rapoarte MFP Depăşirea termenelor prevăzute de lege; Compartiment financiar contabil Permanent
OBIECTIV GENERAL 6- CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR ANTICORUPŢIE PRIN APROBAREA PLANULUI DE INTEGRITATE ŞI AUTOEVALUAREA PERIODICĂ LA INSTITUȚIEI
Obiectiv specific 6.1 Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern
Măsura 6.1.1 Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA şi comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA Menţiuni exprese privind aderarea la: – valorile fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare; Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu:

– planul sectorial

– datele de contact ale coordonatorului planului sectorial

Nivel scăzut de implicare; Conducerea Primăriei;

 

Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;

Semestrul I

 

 

Măsura 6.1.2 Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate Proces-verbal Caracter exclusiv formal al informării; Neparticiparea majorităţii angajaţilor; Coordonator plan sectorial; Trim. I anual
Măsura 6.1.3 Identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor specifice unității Număr proceduri elaborate;

Număr proceduri aprobate; Număr funcții sensibile inventariate;

Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul Riscurilor; Gradul de conformitate a sistemului de control intern/ managerial;

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial aprobat

Proceduri elaborate Proceduri aprobate Procese verbale intruniri/analiză Proces de inventariere a funcţiilor potențial sensibile finalizat Lista funcțiilor sensibile Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/managerial

Întârzieri în realizarea procedurilor; resurse umane insuficient perfecționate / instruite pentru   abordarea noilor cerințe; Disponibilitate limitată cauzată de supraîncărcarea cu sarcini a personalului; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză; Comisia SCIM; Permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 6.1.4 Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice instituţiei, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern Nr. de măsuri de remediere;

Nr proceduri revizuite/armonizate;

Proceduri elaborate

 

Proceduri aprobate

 

Planificarea activităților specifice

Procese verbale intruniri/analiză

Întârzieri în documentare și analiză cauzate de supraincărcarea cu alte sarcini a personalului implicat;

Resurse umane insuficient perfecționate/instrui te pentru abordarea noilor cerințe; Informații incomplete transmise în etapa de documentare și analiză;

Comisia SCIM; Permanent

 

Evaluare anuală

 

 

Măsura 6.1.5 Aprobarea şi distribuirea planului şi a declaraţiei de aderare la SNA; Plan sectorial aprobat; Nr. de copii distribuite; HCL de aprobarea planului sectorial;

Dispoziția de nominalizare a coordonatorului planului sectorial de implementare a strategiei;

Caracter formal al demersului; Conducerea Primăriei; Anual
Măsura 6.1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute; Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate; Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor elaborat ;

Plan sectorial modificat;

Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de evaluare a riscurilor; Coordonatorul planului sectorial;

 

Echipa de evaluare riscuri; Comisia de evaluare și monitorizare; Comisia SCIM;

Anual
Măsura 6.1.7 Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare ale strategiei. Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA;

Colectarea integrală a indicatorilor;

Raport semestrial Raport anual Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Conducerea Primăriei;

 

Persoana de contact cu Secretariatul tehnic SNA;

Permanent

 

 

 

 

PRIMAR                                                                                                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

CARTUSANU GHEORGHITA                                                                                                  Burlacu Lucica Lenuta