1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fundeni, în calitate de proprietar, Cod fiscal 3796942, cu sediul în Strada Trandafirilor, nr.25, comuna Fundeni, Județul Călărași, Telefon 0242516306, e-mail-primariafundenicl@yahoo.com, organizează licitație publică în vederea închirierii imobilului în suprafață de 64.7 mp , aferent domeniului public al comunei Fundeni.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Imobil clădire, în suprafață totală de 64.7 mp, compus din lot 1 în suprafață de 44.6 mp și lot 2 în suprafață de 20.1 mp, situat în comuna Fundeni, strada Trandafirilor nr.90, județul Călărași, aparținând domenilui public al Comunei Fundeni, număr cadastral 21239.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din data de 16.02.2023.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține în baza unei solicitări scrise, de la sediul Comunei Fundeni.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Fundeni, comuna Fundeni, strada Trandafirilor nr.25, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației: 100 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Fundeni.

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.05.2023, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.06.2023, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Fundeni, comuna Fundeni, strada Trandafirilor nr.25, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.06.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Fundeni, comuna Fundeni, strada Trandafirilor nr.25, județul Călărași.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, localitatea Călărași, strada București nr.106, județul Călărași, Secția de Contencios Administrativ, telefon: 0242315736, fax: 0242315736, e-mail: trcl.reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

18.05.2023.