A.) CONSILIUL LOCAL FUNDENI – SERVICIUL APĂ CANAL , cu sediul în comuna Fundeni , strada Trandafirilor, nr. 25 , județul Călărași, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform G. nr. 1336/08.11.2022.

 1. Nivelul postului*: funcție contractuală de execuţie
 2. Denumirea postului: Casier , post contractual vacant, normă intreagă, pe perioadă nedeterminată
 3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I
 4. Scopul principal al postului: Realizarea operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar în cadrul instituției.
 5. Numărul de posturi: 1

B.)  Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1.  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3.  copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4.  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5.  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6.  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7.  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8.  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9.  curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Serviciului ,, Consiliul Local Fundeni – Serviciul Apă Canal” din strada Trandafirilor, nr. 25, comuna Fundeni, județul Călărași, tel. 0242516306 , persoana de contact: Tudorie Ileana , email: primariafundenicl@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: medii, atestate cu diplomă de absolvire
 2. Perfecționări (specializări):
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de bază
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu se solicită
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: adaptabilitate, asumarea responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de a rezolva problemele, abilităţi de comunicare, spirit de iniţiativă, abilităţi pentru lucru în echipă şi individual, păstrarea confidenţialităţii, corectitudine, fidelitate,  grad ridicat de autonomie în acţiune, receptivitate şi atitudine de desfăşurare a activităţilor complexe şi preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019):
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..
 8. Vechime nu se solicită

* Funcție de execuție sau de conducere.

** În cazul studiilor medii se va preciza modalitatea de atestare a acestora (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

*** Se va specifica obținerea unui/unei aviz/autorizații prevăzut/prevăzute de lege, după caz.

**** Doar în cazul funcțiilor de conducere.

***** Se vor trece atribuțiile care vor fi delegate către o altă persoană în situația în care salariatul se află in imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu (concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate de muncă, delegații, concediu fără plată, suspendare, detașare etc.). Se vor specifica atribuțiile, precum și numele persoanei/persoanelor, după caz, care le va/le vor prelua prin delegare.

D.) Tematica:

 • Constituția României – republicată;
 • Titlul I – Principii generale,
 • Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale,
 • Titlul III – Autoritățile publice.

– Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Principii și definiții,
 • CAPITOLUL II – Dispoziții speciale.

– Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Dispoziții generale,
 • CAPITOLUL II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii,
 • CAPITOLUL III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare,
 • CAPITOLUL IV – Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei,
 • CAPITOLUL VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.

– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

 • TITLUL II – Contractul individual de muncă,
 • TITLUL III – Timpul de muncă și de odihnă.

– Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă:

 • CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor,
 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor.
 • Legea nr.82/1991 – Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • CAPITOLUL IV – Situații financiare
 • Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;
 • OAP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile – integral;

             Bibliografia:

 • Constituția României – republicată;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • OAP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor:  23.10.2023, ora 14.00 , la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 27.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 30.10.2023, ora 10.00
 • proba interviu în data de 27.10.2023 , ora 15.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 30.10.2023, ora 10.00
 • afişarea rezultatelor finale: 02.11.2023

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 31.10.2023, ora 10.00, pentru proba scrisa, respectiv pana la data de 31.10.2023, ora 10.00 pentru proba interviu, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 01.11.2023, la sediul instituţiei.

ȘEF SERVICIU

DUMITRU TEODOR