Primaria Comunei Fundeni, cu sediul în Comuna Fundeni, strada Trandafirilor nr. 25, județul Calarasi, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Director Sportiv din cadrul Clubului Sportiv Gloria Fundeni , C.I.F. 47024529, club sportiv de drept public , aflat in subordinea Consiliului Local al comunei Fundeni, judetul Calarasi , aprobat prin H.G. nr. 1336/2022.

Denumirea postului: Director Sportivpost contractual de conducere, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – Superioare;

-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicita.

– permis de conducere categoria B;

-cunostinte operare PC, cunostinte utilizare copiator, e-mail sau alte mijloace si materiale din dotarea clubului.

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 27.10.2023 , ora 10.00, la sediul instituției;
 • proba interviu în data de 27.10.2023 , ora 15.00, la sediul instituției.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare: 19.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției.

Date contact: Tudorie Ileana: tel: 0242.516.306, e-mail: primariafundenicl@yahoo.com

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022:

 1. are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitareabilitate;
 5. indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 7. nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
 8. nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea 118/2019privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anunțului.

Conform art. 35 al Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente, dupa caz:

 1. formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 5. copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

– Constituția României – revizuita;

 • Titlul I – Principii generale,
 • Titlul II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale,
 • Titlul III – Autoritatile publice.

– Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

 • Partea a III – a – Administratia publica locala;

– Ordonanta guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Principii si definitii,
 • CAPITOLUL II – Dispozitii speciale.

– Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • CAPITOLUL I – Dispozitii generale,
 • CAPITOLUL II – Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii,
 • CAPITOLUL III – Egalitatea de sanse si de tratament in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura si la informare,
 • CAPITOLUL IV – Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei,
 • CAPITOLUL VI – Solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind discriminarea bazata pe criteriul de sex.

– Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

 • TITLUL II – Contractul individual de munca,
 • TITLUL III –Timpul de munca si de odihna.

– Legea nr. 69/2000 – a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 • Titlul III – Structurile administratiei pentru sport
 • Titlul IV – CAPITOLUL III – Cluburi sportive
 • Titlul V – Autoritatea disciplinara
 • Titlul XI – Finantarea activitatii sportive
 • Titlul XIV – Sanctiuni

– H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare – integral;

– Ordin nr.17921/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea lichidarea, ordonantarea si plata chetuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale – integral;

– Legea nr.273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Legea nr. 98/2016  – privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 • CAPITOLUL I – Sectiunea a 4-a – integral,

– Sectiunea a 6-a – Achizitii mixte – integral,

 • CAPITOLUL II – Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire – integral,
 • CAPITOLUL III – Modalitati de atribuire – integral,
 • CAPITOLUL IV – Organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire,
 • CAPITOLUL V – Executarea contractului de achizitiei publica / acordului – cadru – integral .

 

– H.G. nr. 395/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilr referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ;

 • CAPITOLUL II – Planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice – integral,
 • CAPITOLUL III – Realizarea achizitiei publice – integral,
 • CAPITOLUL IV – Executarea contractului de achizitie publica/acordului – cadru – integral.

– Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice – integral.

NOTĂ:

Se vor avea în vedere formele la zi ale actelor normative din bibliografie.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: : 23.10.2023, ora 14.00 , la sediul instituţiei;

 • proba scrisă în data de 27.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
 • afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 30.10.2023, ora 10.00
 • proba interviu în data de 27.10.2023 , ora 15.00, la sediul instituției.
 • afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 30.10.2023, ora 10.00
 • afişarea rezultatelor finale: 02.11.2023

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

 • se pot depune contestaţii până în data de: 31.10.2023, ora 10.00, pentru proba scrisa, respectiv pana la data de 31.10.2023, ora 10.00 pentru proba interviu, la sediul instituţiei.
 • afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 01.11.2023, la sediul instituţiei.

 

           Primar,                                                                 Secretar General al comunei

  Cartusanu Gheorghita                                                         Burlacu Lucica Lenuta