(minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită)

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fundeni, în calitate de proprietar, Cod fiscal 3796942, cu sediul în Strada Trandafirilor, nr.25, comuna Fundeni, Județul Călărași, Telefon 0242516306, e-mail-primariafundenicl@yahoo.com, organizează licitație publică în vederea închirierii terenului agricol în suprafață de 54,6 ha, aferent domeniului privat al comunei Fundeni.

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

Teren în suprafață de 54,6 ha, compus din teren agricol , în suprafață de 43,76 ha și terenul agricol, in suprafață de 10.85 ha, identificat prin numerele cadastrale 21411 si 23389.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Se regăsește în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Se pune la dispoziție un exemplar pe suport de hârtie, în urma solicitării scrise, în urma solicitării scrise, după plata taxei de 100 de lei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura autorității contractante, detalii la numărul de telefon 0242516306 sau e-mail-primarie@primariafundeni.ro.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației: 

100 de lei, se va achita la casieria autorității contractan

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.07.2022, ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 08.07.2022, ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Strada Trandafirilor, nr.25, comuna Fundeni, Județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar, datat și semnat pe fiecare pagină.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

11.07.2022, ora 10:00, Primaria Comunei Fundeni, Strada Trandafirilor, nr.25, comuna Fundeni, Județul Călărași.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Calarasi-Sectia de Contencios Administrativ, Str.Bucureşti nr.106, 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi, E-mail: trcl.reg@just.ro  Tel/fax: 0242315736

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

15.06.2022