1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fundeni, în calitate de proprietar, Cod fiscal 3796942, cu sediul în Strada Trandafirilor, nr.25, comuna Fundeni, Județul Călărași, Telefon 0242516306, e-mail-primariafundenicl@yahoo.com, telefon 0242516 306 .

Persoana de contact Pusculita Doina

  1. Informaţii generale privind obiectul vanzarii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vandut:
  2. Teren intravilan, situat în comuna Fundeni, judeţul Călărași, Tarlaua 84, în suprafaţă de 21,59 ha, C.F. nr. 21223.
  3. Teren intravilan, situat în comuna Fundeni, judeţul Călărași, Tarlaua 12/1, Parcela 1, Lot 5, în suprafaţă de 5761 mp, C.F. nr. 22706.
  4. Teren intravilan, situat în comuna Fundeni, judeţul Călărași, Tarlaua 12, Parcela 14, în suprafaţă de de 842 mp şi clădire C1 în suprafaţă de 501 mp, C.F. nr. 22611.

Terenurile se află în domeniul privat al Comunei Fundeni.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din data de 18.04.2022.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsește în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:  Se poate obţine de la sediul Comunei Fundeni, prin solicitare scrisă.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura, comuna Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, județul Călărași, e-mail-primariafundenicl@yahoo.com.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentației:

100 de lei, se va achita cu numerar la casieria Comunei Fundeni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.08.2022, ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.08.2022, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

19.08.2022, ora 10.00, comuna Fundeni, strada Trandafirilor, nr. 25, județul Călărași.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Tribunalul Călăraşi-Secţia de Contencios Administrativ, Călăraşi, strada Bucureşti, nr.106, judeţul Călăraşi, e-mail: trcl.reg@just.ro,  tel/fax: 0242315736.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

27.07.2022